Rodzaje biletów

Bilety do kasowania

Bilety do kasowania występują na nośniku papierowym lub w telefonach komórkowych. Są biletami na okaziciela, wymagającymi kasowania przy pierwszym przejeździe niezwłocznie po wejściu do pojazdu i zachowania ich na czas podróży. Uprawniają do przejazdów liniami dziennymi i nocnymi.

a) bilety jednoprzejazdowe, nazywane też biletami jednorazowymi, uprawniają do jednego przejazdu środkiem transportu- tramwajem lub autobusem, w którym bilet został skasowany. Bilet zachowuje ważność do końca trasy danej linii (ostatniego przystanku dla wysiadających). Pasażer odbywający przejazd na podstawie biletu jednoprzejazdowego zobowiązany jest do skasowania biletu niezwłocznie po wejściu do pojazdu lub, w przypadku dokonywania zakupu biletu w pojeździe (w automacie biletowym lub u kierującego pojazdem), niezwłocznie po zakupieniu biletu i zachować go na czas podróży.

W przypadku, gdy z przyczyny awarii pojazdu lub uszkodzenia infrastruktury transportowej, wystąpi brak możliwości kontynuowania podróży lub konieczność kontynuowania podróży wydłużoną trasą objazdową pasażerowi posiadającemu ważny bilet jednoprzejazdowy przysługuje prawo kontynuowania przejazd na podstawie tego samego biletu pojazdem zastępczym lub następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii, przebiegającej tą samą trasą.

W przypadku linii zastępczych lub tymczasowych, uruchamianych na czas planowanych remontów dróg i torowisk tramwajowych, podczas korzystania z przejazdu łączonego [linia podstawowa + linia tymczasowa (zastępcza)], bilet jednoprzejazdowy skasowany w pojeździe jednej z tych linii zachowuje ważność w pojeździe drugiej linii, jak również w pojazdach linii, których trasy pokrywają się z trasą linii zastępczej - przez 60 minut od chwili skasowania.

rodzaje biletów jednoprzejazdowych:

- dla 1 osoby,
- dla grupy do 20 osób,

b) bilety czasowe (wieloprzejazdowe), uprawniają do wielu przejazdów w czasie określonym na bilecie,  pasażer może wykonać dowolną ilość przesiadek. Bilet czasowy jest biletem dla 1 osoby, na okaziciela.

Pasażerowie, Przypominamy!

Po upływie czasu określonego na bilecie (20, 40, 60 lub 90 minut), licząc od momentu rozpoczęcia podróży tj. godziny i minuty nadrukowanej przez kasownik, bilet staje się nieważny (Załącznik Nr 3 do uchwały taryfowej, § 3 ust. 7 ppkt 1i). Aby w tej sytuacji uniknąć nałożenia przez kontrolera opłaty dodatkowej za brak biletu należy skasować kolejny bilet.

Organizator, a tym samym przewoźnik komunikacji miejskiej jest zobowiązany do realizacji zaplanowanych przewozów jednakże bez gwarancji, że usługa przewozowa zostanie zrealizowana zgodnie z czasem wskazanym na rozkładzie jazdy. Osoba podróżująca na podstawie biletu np. 20-minutowego podejmuje ryzyko, że w czasie 20 minut od momentu skasowania biletu, może nie pokonać określonego odcinka trasy, z uwagi na występujące na krakowskich ulicach zatory komunikacyjne.

W przypadku, gdy z przyczyny awarii pojazdu lub uszkodzenia infrastruktury transportowej, wystąpi brak możliwości kontynuowania podróży lub konieczność kontynuowania podróży wydłużoną trasą objazdową pasażerowi posiadającemu ważny bilet czasowy 20, 40, 60 lub 90-minutowy przysługuje prawo kontynuowania przejazdu na podstawie tego samego biletu innymi pojazdami w czasie wydłużonym o 20 minut.

Pasażer podróżujący na podstawie biletu wieloprzejazdowego czasowego zobowiązany jest skasować bilet w czasie pierwszego przejazdu, niezwłocznie po wejściu do pojazdu lub, w przypadku dokonywania zakupu biletu w pojeździe (w automacie lub u kierującego pojazdem), niezwłocznie po jego zakupieniu i zachować bilet na czas wszystkich przejazdów odbywanych w okresie ważności biletu.

Rodzaje biletów czasowych:

- uprawniających do przejazdów wyłącznie w strefie biletowej I

  • 20 - minutowy - ważny przez 20 minut od momentu skasowania,
  • 40 - minutowy - ważny przez 40 minut od momentu skasowania, 
  • 60-minutowy - ważny przez 60 minut od momentu skasowania,
  • 90-minutowy - ważny przez 90 minut od momentu skasowania,
  • 24-godzinny - ważny przez 24 godziny od momentu skasowania,
  • 48-godzinny  - ważny przez 48 godzin od momentu skasowania,
  • 72-godzinny  - ważny przez 72 godziny od momentu skasowania,
  • 7-dniowy - ważny przez 7 kolejnych dni od dnia skasowania,

- uprawniające do przejazdów w strefach biletowych I lub I+II :

  • 60-minutowy - ważny przez 60 minut od momentu skasowania,
  • 90-minutowy - ważny przez 90 minut od momentu skasowania,
  • 24-godzinny  - ważny przez 24 godziny od momentu skasowania,
  • 7-dniowy - ważny przez 7 kolejnych dni od dnia skasowania,

c) bilet weekendowy rodzinny (normalny) - uprawniający do wielokrotnych (przez okres dwóch dni weekendowych tj. w sobotę i niedzielę) przejazdów liniami dziennymi i nocnymi w strefach biletowych I i II. Do korzystania z biletu rodzinnego uprawnieni są rodzice/rodzic oraz opiekun/opiekunowie z dzieckiem/dziećmi do lat 16.

d) bilet dwuprzejazdowy, dwukrotnego kasowania (normalny i ulgowy) – na okaziciela, uprawniający jedną osobę do dwukrotnego przejazdu linią dzienną lub nocną, ważny w strefach biletowych I lub I i II. Pasażer korzystający z biletu dwuprzejazdowego, dwukrotnego kasowania zobowiązany jest skasować bilet za każdym razem, gdy korzysta z przejazdu.

Bilet ten jest połączeniem dwóch biletów jednoprzejazdowych dla 1 osoby, których skasowanie pomiędzy jednym a drugim przejazdem nie jest ograniczone czasowo. Po skasowaniu jednej strony biletu dwuprzejazdowego pasażer nie ma prawa wykonywania przesiadek, jak to jest w przypadku korzystania z biletu 30-minutowego.

Pamiętajmy, że:
 za nieważny uznaje się bilet papierowy:

-     z wydrukiem niezgodnym z wzorcem umieszczonym w pojeździe lub z wydrukiem nieczytelnym z powodu usytuowania go na bilecie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, dotyczy biletów dwuprzejazdowych,
-     wielokrotnie skasowany, a w przypadku biletu dwuprzejazdowego więcej niż dwukrotnie skasowany lub dwukrotnie skasowany po jednej stronie biletu.

 


 Bilety okresowe

Bilety okresowe - nie wymagające kasowania, Występują w formie zapisu na elektronicznych nośnikach (karta KKM lub elektroniczna legitymacja studencka) potwierdzających rodzaj wybranego biletu i okres jego ważności. Uprawniają do wielokrotnych przejazdów we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu.

Sprzedaż biletów okresowych odbywa się w formie elektronicznego nośnika, na którym dokonywany jest zapis potwierdzający rodzaj wybranego biletu i okres jego ważności. Nośnikami tymi są: elektroniczna karta KKM lub elektroniczna legitymacja studencka.

Bilet okresowy miesięczny na 1 lub 2 linie oraz semestralny studencki a także bilet aktywizujący dla osób bezrobotnych jest zawsze biletem imiennym. 

Bilet okresowy miesięczny na wszystkie linie (sieciowy) może być biletem imiennym lub na okaziciela. 

W zależności od wyboru bilet okresowy może uprawniać wyłącznie do przejazdów w I strefie biletowej lub w strefach I+II.

Biletów okresowych nie można nabyć na linie zastępcze, tymczasowe i nocne.

Pasażer korzystający z biletu okresowego na określoną linię lub dwie linie komunikacyjne jest uprawniony do przejazdów po trasie tej/tych linii (od przystanku poprzedzającego rozpoczęcie wspólnej trasy do pierwszego przystanku po ustaniu wspólnej trasy) pojazdami każdej innej linii dziennej i nocnej. Przyjmuje się, że „wspólną trasę” mają linie, których przebieg w określonym kierunku na długości co najmniej jednego odcinka międzyprzystankowego jest wspólny. Rozpoczęcie/ustanie wspólnej trasy następuje na przystankach o tej samej nazwie, rozpoczynających (lub kończących) wspólny odcinek.

W przypadku tymczasowej zmiany przebiegu podstawowej trasy linii pasażer, który korzysta z biletu okresowego na tę linię może wykonywać przejazdy pojazdami każdej innej linii na trasie podstawowej określonej linii oraz na trasie ustalonej tymczasowo. 

a) okresowe miesięczne ważne w strefach biletowych I lub I i II:

  • imienny na 1 linię (normalny, miejski i ulgowy), uprawniający do przejazdów liniami dziennymi i nocnymi,
  • imienny na 2 linie (normalny, miejski i ulgowy), uprawniający do przejazdów liniami dziennymi i nocnymi,
  • imienny sieciowy (normalny, miejski i ulgowy), uprawniający do przejazdów liniami dziennymi i nocnymi,
  • na okaziciela sieciowy (normalny, specjalny), uprawniający do przejazdów liniami dziennymi i nocnymi,

b) Semestralny studencki - imienny(na okres dowolnie wybranych kolejnych 150 dni) uprawniający do wielokrotnych przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi w strefach biletowych I lub I i II. Do korzystania z biletu Semestralnego uprawnieni są:

  • dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego na podstawie oświadczenia opiekuna,
  • uczniowie okazujący ważną legitymację szkolną wydaną według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  • studenci okazujący ważną legitymację studencką wydaną według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

c) Bilet Socjalny- miesięczny imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia biletu uprawnione są osoby, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej. 

Podstawą wydania biletu Socjalnego jest:

  • pisemna informacja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z potwierdzeniem, że zainteresowana osoba osiąga dochód w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielania świadczeń z pomocy społecznej,
  • dokument potwierdzający tożsamość.

d) Aktywizujący bilet - miesięczny dla osób bezrobotnych - miesięczny imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia i korzystania z biletu uprawnione są osoby legitymujące się ważnym (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wykonywanej kontroli biletów) zaświadczeniem wydanym przez Grodzki Urząd Pracy, potwierdzającym, że osoba aktualnie jest zarejestrowana jako bezrobotny.

e) Bilety miesięczne w zintegrowanym systemie Przewozy Regionalne – Komunikacja miejska w Krakowie - imienne (normalne i ulgowe), uprawniające do wielokrotnego przejazdu we wszystkie dni tygodnia w strefach biletowych I lub I i II. Ceny zintegrowanych biletów uwzględniają ok. 10% upust od obowiązujących aktualnie cen biletów okresowych na przejazdy komunikacją miejską w Krakowie oraz cen biletów Przewozów Regionalnych na wytypowanych trasach.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI