Komunikat archiwalny

Co planuje miasto?

Miasto  opracowuje 62 miejscowe plany zagospodarowania. Po uchwaleniu obejmą  one dodatkowo 16,8% miasta. Do czterech sporządzanych planów mieszkańcy mogą aktualnie zgłaszać uwagi.

Co planuje miasto?
Fot. www.krakow.pl

Do publicznego wglądu wyłożone są projekty planów dla  obszarów: „Mogilska- Chałupnika” (wyłożenie do 20 marca, uwagi do 3 kwietnia), „Osiedle Oficerskie”  (wyłożenie do 19 marca, uwagi do 2 kwietnia) oraz „Bronowice Małe – Tetmajera” (wyłożony do 13 marca, uwagi do 27 marca). Do publicznego wglądu niedawno wyłożony był też projekt planu  „II Kampus AGH”, termin wnoszenia uwag do tego opracowania mija 27 lutego.

Złożone przez mieszkańców uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta w trakcie sporządzania projektu planu.

Uwagi można składać osobiście w Biurze Planowania Przestrzennego, listownie lub za pośrednictwem Platformy ePUAP. Adres do korespondencji: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków. Aktualności planistyczne dostępne  są pod adresem: planowanie.um.krakow.pl. Bieżące informacje podawane są także na tablicach ogłoszeń w budynkach Magistratu.

W Krakowie obowiązuje 86 planów zagospodarowania obejmujących 36,1 % miasta. (KS)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także