Komunikat archiwalny

Wspólnie przeciw przemocy w szkołach

„Tamujemy przemoc" - to krakowski program pilotażowy, którego celem jest zapobieganie przemocy w szkole oraz objęcie wsparciem ofiar tego zjawiska. List intencyjny dotyczący realizacji programu podpisali w czwartek (27 listopada) w obecności Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Barbara Woszczyna – Dyrektor Krakowskiego Ośrodka Terapii oraz Tomasz Wojciechowski – Prezes Fundacji na rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole Falochron.

Wspólnie przeciw przemocy w szkołach
Fot. Wiesław Majka

Zjawisko przemocy to problem, z którym boryka się wiele szkół i który z roku na rok narasta. Jego skutki dotykają zarówno nauczycieli, jak i uczniów oraz ich rodziców. Rozwijają się także nowe formy przemocy m.in. w cyberprzestrzeni.

Problem ten nigdy nie był i nie jest bagatelizowany przez Gminę Miejską Kraków (wystarczy wspomnieć realizację programu „Bezpieczny Kraków", w który angażują się także szkoły, a także fakt, że miasto było autorem międzynarodowego projektu Dafne III). Niemniej, dostrzegając rosnącą skalę problemu w szkołach, samorząd Krakowa zaplanował szereg nowych działań wspierających i wzmacniających szkoły w walce zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi.

Jednym z takich działań jest projekt pilotażowy „Tamujemy przemoc", który ma na celu konsekwentne budowanie bezpieczeństwa w szkołach, zapobieganie różnorodnym formom przemocy szkolnej, a także objęcie wsparciem ofiar tego zjawiska, które dotyka uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Pilotaż wpisuje się w rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła".

Pomysłodawcy projektu są przekonani, że przyniesie on trwały efekt, ponieważ działania będą się koncentrowały przede wszystkim na zmianie postaw, a także rozwoju kompetencji wszystkich osób zaangażowanych w życie szkoły (uczniów, nauczycieli i rodziców). Mają także nadzieję, że pilotaż odpowie na pytanie: jakie formy pomocy są najbardziej zasadne wobec występującego problemu? A to z kolei pomoże lepiej przygotować się do realizacji kolejnych etapów projektu.

Podmiotami realizującymi projekt „Tamujemy przemoc" będą: Krakowski Ośrodek Terapii oraz Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole Falochron, której misją jest budowanie bezpieczeństwa w szkołach i która realizuje międzynarodowe programy dotyczące przemocy w szkole i przemocy rówieśniczej. Dziś (27 listopada) Barbara Woszczyna – Dyrektor KOT-u oraz Tomasz Wojciechowski – Prezes Falochronu podpisali, w obecności Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, list intencyjny dotyczący współpracy obu podmiotów przy realizacji projektu.

W ramach projektu pilotażowego „Tamujemy przemoc" prowadzone będą działania skierowane do wszystkich przedstawicieli wspólnoty szkolnej. W planie jest m.in. organizacja warsztatów TAMA dla uczniów (rozwijających takie umiejętności jak: podejmowanie konstruktywnej rywalizacji, realizowania zadań w grupie, rozwiązywanie konfliktów, asertywność, pozytywne postrzeganie siebie); tworzenie grup roboczych dla nauczycieli; cykl szkoleniowy dla rodziców (dotyczący takich tematów jak: nieagresywna komunikacja, udzielanie wsparcia dziecku, nieagresywne reagowanie na zachowania buntownicze, rozwiązywanie konfliktów, umiejętność egzekwowania obowiązków dziecka, radzenie sobie z trudnymi emocjami).

Kolejne działania to: wsparcie indywidualne dla ofiar przemocy; utworzenie grupy korekcyjno-edukacyjnej dla sprawców przemocy (ukierunkowanej na zmianę zachowań i postaw uczniów stosujących przemoc); konsultacje dla nauczycieli, superwizje (regularne konsultowanie pracy osób zaangażowanych w działania projektu); a także szkolenie dla tzw. liderów bezpieczeństwa w szkole m.in. na temat sposobów wprowadzania zmian w szkołach i postępowania w przypadkach przemocy w szkole.

I etap programu będzie realizowany od stycznia do czerwca 2015 roku, w 41 krakowskich szkołach podstawowych (we wszystkich, które zgłosiły się do pilotażu). W każdej z nich na początku przeprowadzona zostanie pogłębiona diagnoza poziomu bezpieczeństwa.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA FIEDOROWICZ-RAZMUS
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także