Komunikat archiwalny

Optymistycznie o budżecie

Ponad godzinę trwało sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2015 r. Przedstawił je Skarbnik Miasta Krakowa Lesław Fijał.

Optymistycznie o budżecie
Fot. Magiczny Kraków

W I półroczu 2015 r. dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 2 109 484 083 zł, tj. 50,7% planu rocznego wynoszącego 4 159 261 195 zł. Największe znaczenie w budżecie (23,5% wszystkich pozyskanych w I półroczu dochodów) mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wskaźnik wykonania (44,9%) nie wzbudza obaw o niezrealizowanie założonego planu ustalonego przez Ministra Finansów – w drugim półroczu wpływy są z reguły wyższe. Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 156 560 082 zł, tj. 59,3% planu rocznego wynoszącego 264 173 291 zł. W pierwszym półroczu 2015 roku wydatki budżetu Miasta Krakowa wyniosły 1 960 575 335 zł, co stanowi 46,3% planu, który na dzień 30.06.2015 r. wynosił 4 234 726 748 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 1 759 898 476 zł, tj. 50,6% planu (3 475 322 111 zł), a wydatki majątkowe w kwocie 200 676 859 zł, tj. 26,4% planu (759 404 637 zł). Plan wydatków budżetu ogółem na 01.01.2015 r. wynosił 4 174 449 336 zł i uległ zwiększeniu w czasie okresu sprawozdawczego o 60 277 412 zł, tj. o 1,4%, w tym: plan wydatków bieżących o 17 855 663 zł, tj. o 0,5%, a majątkowych o 42 421 749 zł, tj. o 5,9%. Wzrost planu wydatków bieżących spowodowany był w głównej mierze zwiększeniem planu wydatków budżetu Miasta na: transport i łączność, kulturę fizyczną, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Wzrost planu wydatków majątkowych dotyczy w głównej mierze zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz oświaty i wychowania.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał: w sprawie Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) według druku nr 452; w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 921 i 926, zwiększenia planu wydatków w dziale 921 oraz zmian w planie wydatków w dziale 921) według druku nr 433; w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758 i 801 oraz planu wydatków w działach: 801 i 854) według druku nr 468; w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia: planu dochodów w dziale 921 i planu wydatków w dziale 852) według druku nr 469; w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750 i 853) według druku nr 470.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Królewskiej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek według druku nr 458.

Pozytywnej opinii doczekał się także wykaz nieruchomości wraz z informacją w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości oznaczonej jako działka nr 248/4 o pow. 0.0352 ha obr. 50 Podgórze, wchodzącej w zakres planowanego Parku Rzecznego Drwinka - Etap I.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wykaz  nieruchomości wraz z informacją w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki, sąsiadującej z planowaną inwestycją pn. Budowa Trasy Łagiewnickiej.

Radni także pozytywnie zaopiniowali wykaz obejmujący lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczony do zbycia na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

Pokaż metkę
Autor: BŁAŻEJ SIEKIERKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także