Komunikat archiwalny

Zagraniczne dzieci w polskich szkołach

Tematem dzieci cudzoziemskich w szkołach zajęli się radni z Komisji Edukacji. Radni dowiedzieli się, jakie są koszty kształcenia i skąd bierze się na to środki.

Zagraniczne dzieci w polskich szkołach
Fot. Magiczny Kraków

— Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, dzieci cudzoziemskie objęte obowiązkiem szkolnym mają prawo do nauki języka polskiego i korzystania ze szkół, placówek opieki, czy przedszkoli, na takich samych zasadach jak dzieci obywateli polskich. Na takich samych zasadach są rekrutowani, z tym że osoby, które nie są obywatelami polskimi i podlegają obowiązkowi nauki, a nie znają języka polskiego, lub znają go na poziomie niewystarczającym, mają prawo do dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego i obowiązek jej organizowania spoczywa na organie prowadzącym — mówiła Anna Korfel-Jasińska, dyrektor Wydziału Edukacji. Dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o wyrażenie zgody na zorganizowanie dodatkowej nauki języka polskiego dla takiego ucznia, a Wydział Edukacji taką zgodę wydaje. Uczeń ma również prawo do zajęć wyrównawczych, z tym że liczba godzin dodatkowej nauki języka polskiego i zajęć wyrównawczych, nie może przekroczyć 5 godzin tygodniowo.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa określające zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli daje możliwość dofinansowania do uzyskania kwalifikacji do nauki języka polskiego jako języka obcego. Od roku 2013, takie studia są dofinansowane na poziomie 60%, a w 2014 roku to dofinansowanie zostało podniesione do 80%, jednak nie spowodowało to wzrostu zainteresowania nauczycieli w tym zakresie. W ciągu ostatnich 3 lat było to 6 nauczycieli. Dwa lata temu Dyrektor Gimnazjum nr 2 wystąpiła z propozycją wprowadzenia w szkole innowacji w zakresie przyjmowania dzieci obcojęzycznych. Wydział Edukacji rozważał w tym przypadku również możliwość przystępowania w placówkach samorządowych do matury międzynarodowej. Dla realizacji tego planu wprowadzono taką możliwość również dla Szkoły Podstawowej nr 4 oraz dla V Liceum Ogólnokształcącego.

Większość obcokrajowców, którzy są delegowani przez korporacje, szuka oferty kształcenia w centrum i nie zawsze stać tych rodziców na kształcenie dzieci w szkołach nie samorządowych – płatnych.

Ewidencja uczniów znajduje się w systemie informacji oświatowej. Według stanu na 30 września każdego roku naliczana jest dla każdej gminy i powiatu określona subwencja oświatowa. Jeżeli taki uczeń pojawia się w systemie do 30 września, to środki centralne są naliczane na tych uczniów dopiero w przyszłym roku budżetowym. Do tego czasu jest on „utrzymywany edukacyjnie” z dochodów Miasta. Jeżeli jednak uczeń ten pojawi się w systemie po 30 września, to jest nie tylko finansowany w danym roku z dochodów miasta, ale również przez cały następny rok budżetowy. Ustawa na okres 12 miesięcy daje też prawo do pomocy osoby władającej językiem pochodzenia, zatrudnionej jako pomoc nauczyciela.

Według stanu na 30 września 2012 r. w szkołach samorządowych było 71 obcokrajowców, natomiast w szkołach nie samorządowych było ich 67. Ocenie w szkołach samorządowych mamy 475 obcokrajowców i 469 w szkołach nie samorządowych. Największą liczbę w szkołach samorządowych stanowią uczniowie z Ukrainy – ok. 300. Jest również liczna grupa uczniów z Rosji i Białorusi. Według stanu na 20 września br. dla szkół samorządowych, koszt nauczania cudzoziemców to ok. 2 mln 600 tys. zł.

Pokaż metkę
Autor: BŁAŻEJ SIEKIERKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także