Komunikat archiwalny

Ostatni dzwonek na uwagi do projektu planu

W Sylwestra (31 grudnia) mija termin składania uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki”. Przypomnijmy, krakowianie mieli możliwość zapoznania się z projektem planu, prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją od 17 listopada do 15 grudnia.
 

Ostatni dzwonek na uwagi do projektu planu
Fot. Paweł Krawczyk

Uwagi można składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców, a także drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Plan miejscowy „Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki” ustalając zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, umożliwi realizację założeń strategicznego projektu miejskiego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, która uwzględnia: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej. Otwarte tereny zielone oraz zbiorniki wodne stanowią o dużym potencjale rekreacyjnym miejsca, wyróżniającym obszar projektu na tle miasta, a zapisy przyszłego planu umożliwią wykorzystanie tego terenu do celów rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych.

Więcej informacji na: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64977.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SZYMON WACHAL
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także