Komunikat archiwalny

Stypendium Twórcze Miasta Krakowa – trwa nabór wniosków

Urząd Miasta Krakowa ogłosił nabór wniosków o przyznanie Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa. Wnioski można składać do 31 stycznia 2016 roku. Stypendium jest przyznawane artystom, twórcom oraz menadżerom kultury działającym w zakresie upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami, którzy nie przekroczyli, do ostatniego dnia roku złożenia wniosku, 35 roku życia (w dziedzinach: architektura i film) lub 30 roku życia (w pozostałych dziedzinach) z przeznaczeniem na realizację projektu artystycznego lub podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej.

Stypendium Twórcze Miasta Krakowa – trwa nabór wniosków
Fot. Wiesław Majka

Wnioski o przyznanie Stypendium można składać w następujących kategoriach: 

 • muzyki;
 • sztuk scenicznych (w tym taniec, piosenka aktorska)
 • sztuk wizualnych (w tym architektura, rzeźba, fotografia, rękodzieło artystyczne)
 • filmu;
 • literatury;
 • zarządzania kulturą oraz organizacji i produkcji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych;
 • intermediów, projektów interdyscyplinarnych i z wykorzystaniem nowych technologii;
 • opieki nad zabytkami. 

Stypendium może być przeznaczone na wspólną realizację projektu artystycznego przez więcej niż jedną osobę. Wnioski mogą składać osoby fizyczne – kandydaci do otrzymania Stypendium, a w przypadku osób niepełnoletnich - ich opiekunowie prawni.

Wniosek o przyznanie Stypendium powinien zawierać informacje na temat dorobku artystycznego oraz wykształceniu kandydata, wskazywać dziedzinę, w której ma być przyznane stypendium, zawierać program stypendialny obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan realizacji programu stypendialnego / kierunek i program kształcenia oraz termin jego zakończenia. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki: 

 • dokumentacja twórczości, wydruki, kserokopie do maksymalnej objętości 20 stron formatu A4, płyty CD i DVD;
 • Kopia dyplomu ukończenia uczelni lub szkoły artystycznej/zaświadczenie o ukończeniu studiów/ zaświadczenie o byciu uczniem/studentem – w przypadku absolwentów i uczniów/ studentów szkół i uczelni artystycznych;
 • Rekomendacja opiekuna artystycznego, dyrektora instytucji kultury, związku twórczego lub innej organizacji z oceną projektu stypendialnego pod względem merytorycznym;
 • Dodatkowa opinia ze szkoły/uczelni - w przypadku studentów i uczniów;
 • Zdjęcie;
 • Oświadczenie składane dla celów podatkowych - załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1751/2014 z dnia 25 czerwca 2014.

Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo i nieczytelne, niepodpisane lub złożone po terminie uznaje się za niespełniające wymogów formalnych.

Wniosek o przyznanie Stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich 3-4 lub przesłać drogą pocztową na adres wydziału właściwego ds. kultury Urzędu Miasta Krakowa, z dopiskiem na kopercie „Stypendium Twórcze Miasta Krakowa”.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2016 roku.

Więcej informacji o Stypendium Twórczym Miasta Krakowa można znaleźć pod adresem bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji o naborze udziela Joanna Gwóźdź, pracownica Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tel. 12 616 1913.

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także