Komunikat archiwalny

Bodzów: czas na planistyczne porządki

Wprowadzenie regulacji planistycznych na obszarach zagrożonych podtapianiem, poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego oraz ochrona terenów cennych przyrodniczo przed niekontrolowaną zabudową to najważniejsze cele wstępnej koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bodzów – rejon ulicy Widłakowej”, którą wczoraj (20 stycznia) zaprezentowali mieszkańcom przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego. Spotkanie odbyło się w klubie osiedlowym Kostrze.

Bodzów: czas na planistyczne porządki
Fot. Wiesław Majka

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w Dzielnicy VIII Dębniki, pomiędzy Wisłą, obszarem osiedla Pychowice, ul. Tyniecką, terenami leśnymi i otwartymi oraz potokiem Kostrzeckim. Powierzchnia planu wynosi około 180,52 ha. 

Obszar opracowania w przeważającej części obejmuje tereny niezabudowane, w tym koryto rzeki Wisły wraz z wałami przeciwpowodziowymi. Dominującą formą zabudowy jest budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zlokalizowane głównie wzdłuż ulic Tynieckiej, Widłakowej i Wielkanocnej. 

W środkowo-wschodniej części obszaru znajduje się wyrobisko nieczynnego już kamieniołomu, natomiast w części zachodniej relikty fortu artyleryjskiego Bodzów.

Oto najważniejsze cele dla sporządzanego planu: 

  • stworzenie warunków formalno-prawnych dla rozwoju wskazanej w Studium funkcji mieszkalnej i usługowej;
  • poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego oraz rozbudowa sieci infrastruktury technicznej;
  • ochrona terenów cennych przyrodniczo przed zabudową realizowaną w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy;
  • wprowadzenie regulacji planistycznych na terenach zagrożonych powodzią i podtapianiem;
  • ochrona przed dewastacją i adaptację do celów określonych w Studium terenów: fortu Bodzów i dawnego kamieniołomu.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także