Komunikat archiwalny

Prądnik Czerwony–Naczelna: uwagi do planu rozpatrzone

Jakie uwagi i pisma złożyli mieszkańcy do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prądnik Czerwony – Naczelna”? – można to sprawdzić na stronie www.bip.krakow.pl. Przypomnijmy, plan miejscowy ma na celu wprowadzenie regulacji planistycznych, które pozwolą na racjonalne zagospodarowanie terenów oraz rewitalizację obszarów zdegradowanych przestrzennie. 

Prądnik Czerwony–Naczelna: uwagi do planu rozpatrzone
Fot. krakow.pl

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Prądnik Czerwony – Naczelna” ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze. Będzie to możliwe poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, która uwzględnia: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący:
Zobacz także