Komunikat archiwalny

Profilaktyka uzależnień - konkurs ofert

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”. Termin składania ofert upływa 18 lutego. Koordynatorem Programu będzie Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Szczegóły na stronie www.bip.krakow.pl oraz www.mcpu.krakow.pl

Profilaktyka uzależnień - konkurs ofert
Fot. plakat

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi łącznie 450 000 zł. Składane w konkursie oferty mogą dotyczyć zadań z zakresu: „Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią”, „Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki”, „Profilaktyka uniwersalna i selektywna. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa”, „Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód. Przeciwdziałanie narkomanii”.

Oferty należy składać do 18 lutego 2016 r. do godziny 15.00 – liczy się data wpływu do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków – pokój nr 5.

Oferty należy składać w zaklejonych, opieczętowanych kopertach, z podaniem nazwy oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta. 
 

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący:
Zobacz także