Komunikat archiwalny

Plany miejscowe na sesji Rady Miasta Krakowa

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Kolna – Obszar Łąkowy”, „Pychowice – Ogród Akademicki”, „Zabłocie – Zachód” i „Wróblowice II” znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa. O przystąpieniu do ich sporządzania zadecydują radni.

Plany miejscowe na sesji Rady Miasta Krakowa
Fot. Magiczny Kraków

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kolna – Obszar Łąkowy” obejmuje teren o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiący część tzw. zachodniego klina zieleni. Obszar jest położony w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, jest też częściowo objęty programem Natura 2000. 

Głównym celem planu jest zabezpieczenie ciągłości terenów zielonych w maksymalnym możliwym zakresie, co będzie mieć istotne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności i ochrony walorów krajobrazowych tego rejonu Krakowa. Plan pozwoli także uporządkować procesy inwestycyjne na terenach zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kolnej oraz terenach usług o charakterze ponadlokalnym w rejonie węzła autostradowego – Tyniecka.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pychowice – Ogród Akademicki” obejmuje obszar w całości wolny od zabudowy, stanowiący istotny element systemu zieleni Krakowa. Rozległe i zróżnicowane kompleksy łąk występujące na tym terenie, są malowniczym elementem krajobrazu oraz cennym obiektem przyrodniczym.

Głównym celem planu jest ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych istniejących zbiorowisk roślinności, w tym siedlisk na obszarach objętych systemem Natura 2000 oraz stworzenie warunków dla realizacji wielofunkcyjnego parku akademickiego z ogrodem przy Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zabezpieczenie możliwości realizacji zbiornika małej retencji w rejonie potoku Pychowickiego.

Celem planu miejscowego obszaru „Zabłocie – Zachód” jest uporządkowanie przestrzenne obszaru, w tym kształtowanie nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych w jego obrębie w oparciu o przyjętą w Studium politykę przestrzenną oraz dalszy rozwój obszaru jako cennej strefy usługowej na silnych podwalinach historycznych i kulturowych.

Ustalenia obowiązującego od ponad 9 lat na tym obszarze planu rozpoczęły szereg pozytywnych przemian w zakresie kształtowania przestrzeni. Jednak z uwagi na upływ czasu, oraz zmieniające się uwarunkowania, jak i oczekiwania względem tej części miasta, uległy one częściowej dezaktualizacji. Potrzeba zmian wynika również z konieczności dostosowania zapisów planu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym także do zapisów przyjętej w 2014 r. zmiany Studium. 

Plan miejscowy obszaru „Wróblowice II” obejmuje obszar, który niemal w całości znajduje się w zasięgu strefy „C” ochrony uzdrowiska Swoszowice. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze oraz koordynować zagospodarowanie w sposób umożliwiający prawidłową działalność lecznictwa uzdrowiskowego.

Plan miejscowy ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną  wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej. 

Przyszły plan miejscowy uwzględni również „Mapy dokumentacyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, Miasta Kraków Dzielnice I-VII oraz X-XI”, ponieważ obecnie obowiązujący dokument z uwagi, że został uchwalony przed listopadem 2011 r., nie uwzględniał wszystkich faktycznie występujących zagrożeń związanych z występowaniem osuwisk i ruchów masowych ziemi.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: MARCIN DROBISZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA