Komunikat archiwalny

Planowanie: czas na uwagi krakowian

Masz uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Czyżyny - AWF” oraz „Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka”? Jeśli tak, włącz się w urządzanie naszego miasta i zgłoś swoje pomysły i zastrzeżenia. Termin zgłaszania uwag mija w najbliższy czwartek (18 lutego).

Planowanie: czas na uwagi krakowian
Fot. bip.krakow.pl

Uwagi można składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców, a także drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przypomnijmy, w ramach obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Czyżyny – AWF” znajdują się tereny wymagające zmiany ustaleń obowiązującego planu miejscowego obszaru „Stare Czyżyny” w zakresie minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy. Umożliwi to swobodne kształtowanie przestrzeni terenów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji. 

Plan miejscowy umożliwi zainwestowanie obiektami o wysokich walorach architektonicznych terenu zieleni w rejonie węzła al. Pokoju i ul. Nowohuckiej. Obecne zainwestowanie znacząco odbiega od standardów wyznaczonych w kierunkach polityki przestrzennej wyznaczonych w Studium. Z uwagi na złożoność wspomnianych zagadnień przestrzennych dotyczących obszaru „Czyżyny – AWF”, jedynie plan miejscowy może pozwolić na realizację wizji zawartej w Studium.

W ramach obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka” znajdują się tereny wymagające przekształceń, rewitalizacji i rehabilitacji, dla których, zgodnie z kryteriami zakwalifikowania obszarów Krakowa do obszarów priorytetowych, Miasto zamierza sporządzić plany miejscowe w pierwszej kolejności. Na tych obszarach, gdzie procesy społeczno-ekonomiczne skutkowały degradacją tkanki miejskiej, plan miejscowy umożliwi wsparcie procesów rehabilitacji istniejącej zabudowy wielorodzinnej blokowej. 

Plan miejscowy umożliwi też wykorzystanie potencjału południowej części obszaru wzdłuż ul. Bieńczyckiej i al. Jana Pawła II, tworzenie atrakcyjnej architektonicznie obudowy tych ulic i rozwój funkcji usługowej, w tym, na obszarze wskazanym w Studium, usług handlu wielkopowierzchniowego. Kolejne inwestycje powstające w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych, mogą pogłębiać chaos urbanistyczny i prowadzić do obniżenia wartości przestrzeni. Z uwagi na złożoność wspomnianych zagadnień przestrzennych dotyczących obszaru „Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka”, jedynie plan miejscowy może pozwolić na realizację wizji zawartej w Studium.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także