Komunikat archiwalny

Kraków wspiera uczniów

Podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa radni wysłuchali informacji na temat realizacji programu dożywiania dzieci i uczniów w Gminie Miejskiej Kraków w 2015 roku.

Kraków wspiera uczniów
Fot. Paweł Krawczyk/www.krakow.pl

Zapewnienie posiłku dla osób wymagających tego rodzaju wsparcia jest realizowane przez Gminę Miejską Kraków w ramach lokalnego programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom pomocy w zakresie dożywiania, przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa z 15 stycznia 2014 r. 

Głównym celem realizowanego programu jest zapewnienie pomocy w formie dożywiania osobom potrzebującym. Pomoc kierowana jest do osób, które za względu na niskie dochody nie są w stanie zapewnić sobie oraz rodzinie podstawowych potrzeb, takich jak żywność. 

Program finansowany jest ze środków własnych GMK oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  W 2015 r. pomocą w formie posiłków objęto 9 250 osób, a zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wypłacono dla 7 690 rodzin.

Dzieci uczęszczające do żłobków lub przedszkoli, dzieci realizujące obowiązek nauki lub obowiązek szkolny oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej należą do głównych adresatów programu dożywiania. Pomoc dla tych grup realizowana jest poprzez finansowanie posiłku w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio w żłobku, przedszkolu lub szkole. W 2015 r. pomocą w postaci posiłków objęto 6 192 dzieci i uczniów, którzy stanowili 66,9% wszystkich korzystających z posiłków w ramach programu dożywiania w tym okresie. Wydatkowano kwotę 5 265 424,97 zł, co stanowiło 61,2% środków przeznaczonych na posiłki.

Dzieci i młodzież korzystają z posiłków w ramach programu dożywiania w placówkach edukacyjnych, tj. przedszkolach i szkołach, a także w żłobkach. Najliczniejszą grupę wśród dzieci i uczniów objętych pomocą stanowią uczniowie szkoły podstawowej. W 2015 r. udział liczby uczniów szkół podstawowych w ogólnej liczbie dzieci i młodzieży objętej pomocą stanowił 56%. Kolejna co do liczebności grupa to dzieci uczęszczające do przedszkoli (21%) oraz uczniowie gimnazjum (16,5%). 

Wydatki na realizację programu dożywiania w szkołach, przedszkolach i żłobkach wyniosły w 2015 r. 5 265 424,97 zł. Najwyższe środki wydatkowano na posiłki dla dzieci ze szkół podstawowych, a następnie z przedszkoli oraz gimnazjów. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Miejskiej Kraków.
 

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także