Komunikat archiwalny

Uwagi do planu

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zajęli się radni podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Tylko jeden z nich został zaopiniowany pozytywnie.

Uwagi do planu
Fot. Błażej Siekierka/krakow.pl

A dokładniej plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Jurajska".  Do opinii dołączone zostały jednak uwagi. Uwagi dotyczyły m.in. wykreślenia z planu pewnego niewielkiego obszaru, gdyż jego powierzchnia przebiega po terenach prywatnych jednego właściciela. Radni postulowali, by zmienić również pewne elementy planu, tak aby były zgodne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast przed przedstawieniem planu do publicznego wglądu należy potwierdzić w Państwowym Instytucie Geologicznym występowania osuwisk.

Radni nie opiniowali dwóch planów - obszaru "Rejon Fortu Bronowice" oraz obszaru ''Pychowice II''.

Pozytywną opinię otrzymał projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wsparcia inwestycji wykonania zjazdu z ul. Opolskiej na teren Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także