Komunikat archiwalny

Miasto dofinansuje żłobki i kluby

Prowadzisz żłobek lub klub dziecięcy? Możesz otrzymać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu Gminy Miejskiej Kraków. Magistrat przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji celowej na rok 2017 dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Krakowa. Szczegółowe informacje dotyczące zasad otrzymania dotacji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Miasto dofinansuje żłobki i kluby
Fot. Wiesław Majka

Warunkiem otrzymania dotacji jest prowadzenie placówki zarejestrowanej w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz złożenie w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 do 18 stycznia do godz. 15.30 pisemnego wniosku o udzielenie dotacji (wzór wniosku stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków).

Kwota dofinansowania udzielanego przez Miasto w roku 2017 wyniesie 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Miesięczny koszt jaki poniesie Gmina dotując miejsce dla jednego dziecka w żłobku niepublicznym (zakładając pobyt dziecka w placówce od poniedziałku do piątku przez 10 godzin dziennie) wyniesie w zależności od liczby dni roboczych w miesiącu ok. 357 zł. Koszt ponoszony przez rodzica lub opiekuna dziecka za opiekę i wyżywienie (w przypadku opieki 10 godzin dziennie) wynosi w zależności od placówki od ok. 900 złotych do 1700 złotych.

W 2012 roku Gmina Miejska Kraków udzielała dotacji dla 173 dzieci w żłobkach i 57 dzieci w klubach dziecięcych, w 2013 roku wsparciem było objętych 551 dzieci w żłobkach i 41 dzieci w klubach dziecięcych, w 2014 roku 843 dzieci w żłobkach i 96 dzieci w klubach dziecięcych, w 2015 r. Miasto udzieliło dotacji dla 1764 dzieci w żłobkach i 183 dzieci w klubach dziecięcych. W 2016 r. Gmina udzieliła dotacji do 2448 miejsc w żłobkach, 271 miejsc w klubach dziecięcych i 80 miejsc u dziennych opiekunów.

W roku 2017 planowane jest objęcie dotacją 3 674 dzieci z niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych lub objętych opieką dziennego opiekuna.

Planowane jest, że dofinansowanie będzie udzielane od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. oraz od 1 września do 31 grudnia 2017 r. Na realizację dotacji w tym roku zaplanowano środki w wysokości 8 203 800 zł. Podstawowym celem udzielania dotacji jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców za opiekę nad dziećmi. Udzielanie dotacji podmiotom prywatnym ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc w tych placówkach.

W przypadku, gdy wnioskowane kwoty dofinansowania przekroczą wysokość środków zaplanowanych na udzielanie dotacji w budżecie miasta Krakowa na rok 2017 Gmina Miejska Kraków zastrzega sobie możliwość podpisania umów na okres krótszy niż przewidywany czas udzielania dotacji. Umowy takie zostaną przedłużone aneksem w trakcie ich obowiązywania.

Opieka nad dziećmi świadczona przez żłobki i kluby dziecięce jest najbardziej powszechną z instytucjonalnych form świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 określonych przez ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie i nianie). Obecnie w Krakowie funkcjonują 22 publiczne żłobki dysponujące 2350 miejscami oraz  132 niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych z 3395 miejscami. Ponadto zarejestrowanych jest 26 dziennych opiekunów mogących świadczyć opiekę nad maksymalnie 130 dziećmi oraz 500 niań.

Dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, tel. 12 616-92-84.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: NATALIA WÓJS
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także