Komunikat archiwalny

Nowoczesna wizja Nowej Huty

Projekt „Nowa Huta Przyszłości” coraz bliżej realizacji. Artur Paszko, prezes zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. przedstawił radnym z Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego prezentację planu generalnego.

Nowoczesna wizja Nowej Huty
Fot. Magiczny Kraków

Przylasek Rusiecki jako strefa rekreacji dla krakowian i centrum aktywności gospodarczej w Parku Naukowo-Technologicznym w Branicach to najważniejsze z elementów przedstawionego master planu inwestycji „Nowa Huta Przyszłości”. Koszt całego projektu wycenia się na 870 mln zł. Część ze środków ma pochodzić z funduszy unijnych.

Spółka Nowa Huta Przyszłości została utworzona w listopadzie 2014 r. przez Gminę Miejską Kraków oraz Województwo Małopolskie w celu realizacji projektu o tożsamej nazwie. Artur Paszko, prezes spółki zapowiedział, że władze liczą na prywatnych inwestorów, którzy zainwestują w Nowej Hucie ponad 5 mld zł. Oblicza się także, że w nowo powstających firmach zatrudnienie znajdzie około 40 tys. pracowników. Spółka podpisała także porozumienie z hutą ArcelorMittal na wykorzystanie części terenów. Pozyskanie nowych kontrahentów i inwestorów będzie spójne z powstaniem Parku Naukowo-Technologicznego Branice, którego budowa rozpocznie się w przyszłym roku. Także w 2018 roku mają rozpocząć się pracę związane z zagospodarowaniem terenu Przylasku Rusieckiego. Ma zostać tam stworzony atrakcyjny obszar wypoczynku i rekreacji z poszanowaniem cennych zasobów przyrodniczych i ekologicznych. Powstaną m.in.: kąpielisko i strefa hotelowo-wypoczynkowa. Modernizacja Przylasku Rusieckiego ma kosztować ok. 8 mln zł, jednak większość, bo prawie 6 mln, ma pochodzić z dofinansowania UE.

Prezes Paszko zapowiedział także stworzenie Centrum Logistycznego, które będzie jednym z czterech ważnych filarów „Nowej Huty Przyszłości”. Umiejscowione w Ruszczy centrum będzie spełniać zadanie największego w okręgu punktu przeładunkowego i bazy transportowej.

Czwartym z elementów dopełniających inwestycję będą „Błonia 2.0”, czyli Centrum Wielkoskalowych Wydarzeń Kulturalnych. To tam będą mogły się odbywać ogromne imprezy plenerowe.

Wszystkie koncepcje rozwoju łączy jeden cel – rozwój gospodarczy i społeczny Nowej Huty. Za­ło­że­nia kon­cep­cyj­ne pro­jek­tu opie­ra­ją się na wza­jem­nej sy­ner­gii tych ob­sza­rów i za­mie­rzeń in­we­sty­cyj­nych. Ich te­re­ny po­łą­czy Szlak Nowej Huty Przy­szło­ści. Bę­dzie to ele­ment spi­na­ją­cy po­szcze­gól­ne ob­sza­ry nie tylko po­przez po­wią­za­nia prze­strzen­ne, ale rów­nież ide­owe. Szlak bę­dzie miał cha­rak­ter ciągu pie­sze­go i ro­we­ro­we­go oraz ścież­ki edu­ka­cyj­nej i pro­mo­cyj­nej po­świę­co­nej in­no­wa­cjom, eko­lo­gii, hi­sto­rii i kul­tu­rze Nowej Huty.

Projekt zakłada bardzo rozwinięte i kosztowne inwestycje, a ich końcowy etap zaplanowany jest na 2030 rok.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także