Komunikat archiwalny

Rozwijają Obserwatorium

Podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska radni wysłuchali informacji na temat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Poza tym opiniowali projekty uchwał.

Rozwijają Obserwatorium
Fot. Magiczny Kraków

Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP) to system do wspomagania zarządzania przestrzenią geograficzną miasta Krakowa. W Krakowie prace związane z budowaniem systemu informacji przestrzennej zostały zapoczątkowane w 1993 r., kiedy to podpisano porozumienie pomiędzy Wojewodą Krakowskim a Prezydentem Miasta Krakowa w celu podjęcia wspólnych działań w budowaniu Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Z uwagi na rozróżnienie szczegółowości gromadzenia danych dla miasta i województwa, Małopolski System Informacji Przestrzennej dla Miasta Krakowa został nazwany Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej a dla Województwa nazwano Atlasem Województwa Małopolskiego. Przystąpiono do informatyzacji podstawowych baz tego systemu, do których zaliczono: osnowę geodezyjną, ewidencję gruntów i budynków, sieć ulic, ewidencję sieci uzbrojenia terenu, plan zagospodarowania przestrzennego, warstwy opisujące środowisko przyrodnicze.

Obecnie bardzo istotną funkcję w MSIP pełni Obserwatorium, które jest  interaktywnym narzędziem internetowym, przeznaczonym dla mieszkańców Krakowa, gdzie każdy może znaleźć podstawowe informacje związane z przestrzenią Miasta.

Obecnie portal mapowy składa się z 9 map/aplikacji:

  • portal przestrzeń miejska i planowanie - przedstawia działki ewidencyjne, strukturę własności, decyzje architektoniczne, zabytki, plany zagospodarowania przestrzennego, dane dotyczące liczby mieszkańców, informacje środowiskowe dotyczące np. parków czy ujęć wód powierzchniowych, a także dane dotyczące rynku nieruchomości
  • mapa dla architektów i urbanistów - dane z zakresu geodezji, planowania przestrzennego i decyzji architektoniczno-urbanistycznych
  • portal mieszkańca – zawierający dane o obiektach użyteczności publicznej takich jak szkoły, budynki UMK, policji, szpitale, miejsca noclegowe czy też dane dotyczące strefy płatnego parkowania
  • kształtowanie i ochrona środowiska – informacje dotyczące ochrony środowiska, takie jak inwentaryzacja zieleni, źródeł niskiej emisji czy lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej
  • mapy historyczne – zawierają obecny stan przestrzeni miejskiej, ale także czasy historyczne oraz planowane w przyszłości zmiany i kierunki rozwoju
  • mapy hałasu – prezentują natężenie hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego
  • gospodarka zielenią w oparciu o decyzje UMK – kompozycja wykorzystywana przez aplikacje do zgłaszania uwag o nasadzeniach obrazująca lokalizacje decyzji nasadzeń i usunięć zieleni związanych z inwestycjami i pielęgnacją
  • zgłaszanie uwag dotyczących nasadzeń zieleni – formularz zgłoszeniowy dotyczący zgłaszania uwag do nasadzeń i pielęgnacji posadzonych drzew w mieście
  • Monit-AIR Atlas Krakowa 2016 – aplikacja prezentująca mapę pokrycia i szorstkości terenu, mapę zieleni i warunków przewietrzania Krakowa oraz mapę roślinności rzeczywistej Krakowa.

Obserwatorium jest cały czas rozwijane, mapy są aktualizowane na bieżąco.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Rzeczny Drwinka-Bochenka'' (druk nr 1496).

Komisja pozytywnie zaopiniowała również projekty uchwał w sprawie rozstrzygnięć  o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka – Podedworze, według druków nr: od 1537 do 1548.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także