Las Borkowski: błąd w „Gazecie Wyborczej”

W artykule „Wycinki drzew w Krakowie pod lupą śledczych” autorstwa Aleksandra Gurgula i Jarosława Sidorowicza z piątkowej „Gazety Wyborczej” znalazła się informacja, że w tegorocznym budżecie Miasta zostały już zarezerwowane pieniądze na wykup Lasu Borkowskiego. Nie jest to prawda i nie jest to informacja, którą otrzymali dziennikarze „Gazety Wyborczej”. Pomyłka wynika z ich niedopatrzenia i braku rzetelności i staranności w czytaniu otrzymanych od Biura Prasowego informacji. Poniżej informacja, którą w wczoraj przesłaliśmy do dziennikarzy.

Las Borkowski: błąd w „Gazecie Wyborczej”
Fot. Katarzyna Maleta-Madejska

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie pozyskania do zasobu gminnego terenu porośniętego Lasem Borkowskim uprzejmie informuję co następuje.

Z wnioskiem o wykup na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości o pow. ponad 15 ha położonych u zbiegu ulic Żywieckiej i Zawiłej w przeważającej części porośniętej lasem wielokrotnie występowali jej właściciele. Intensywne rozmowy w tym temacie prowadzone były w roku 2006 przy okazji pozyskania nieruchomości stanowiących własność tych samych osób, na których zlokalizowany był pomnik Stalag.

W trakcie ustalania warunków sprzedaży na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości, na których zlokalizowany był przedmiotowy pomnik, ich współwłaściciele zaproponowali Gminie Miejskiej Kraków również nabycie od nich nieruchomości porośniętych lasem u zbiegu ulic Żywieckiej i Zawiłej, początkowo proponując ich nabycie za kwotę 20 zł za 1 m2, a następnie za kwotę 35 zł za 1 m2, jednakże pod warunkiem umorzenia zaległości podatkowych w odniesieniu do  przedmiotowych nieruchomości, które wówczas wynosiły łącznie 146 475,00 zł.

Pismem z dnia 03.10.2006 r. Wydział Skarbu Miasta poinformował współwłaścicieli przedmiotowych nieruchomości, iż brak jest możliwości umorzenia powstałych zaległości podatkowych oraz ze względu na ograniczone środki finansowe Gmina Miejska Kraków nie ma możliwości pozyskania nieruchomości porośniętych lasem u zbiegu ulic Żywieckiej i Zawiłej.

Należy dodać, iż w roku 2006 przedmiotowy teren nie podlegał ustaleniom żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w chwili obecnej nieruchomości porośnięte lasem u zbiegu ulic Żywieckiej i Zawiłej położone są na obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Polana Żywiecka", zgodnie z którym w większości znajdują się w terenie zieleni urządzonej o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną wysoką i niską oznaczonym symbolem ZP.1.

W dniu 28.03.2017 r. w siedzibie tutejszego Wydziału odbyło się spotkanie z inicjatywy współwłaścicieli przedmiotowego terenu, którzy podtrzymali wolę zbycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości u zbiegu ul. Żywieckiej i ul. Zawiłej o powierzchni ok. 15 ha i w terminie 3 miesięcy oczekują na zajęcie ostatecznego stanowiska Gminy Miejskiej Kraków w tym przedmiocie. Z uwagi na powyższe konieczne jest uzyskanie w w/w kwestii opinii Wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Krakowa i jednostek miejskich oraz opinii Rady i Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki.

Uprzejmie informuję, iż w budżecie Miasta Krakowa na 2017 rok nie zostały zarezerwowane środki finansowe będące w dyspozycji Wydziału Skarbu Miasta przeznaczone na wykup przedmiotowego terenu.

Maciej Grzyb
Dyrektor Biura Prasowego

 

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także