Komunikat archiwalny

Rybitwy: będzie mniej uciążliwego dla mieszkańców odoru?

W ramach działań doraźnych, które mają zmniejszyć uciążliwość zapachową dla mieszkańców okolic Rybitw, na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów, w rejonie kanału doprowadzającego ścieki oraz wokół punktu zlewnego, zamontowany został system dezodoryzacyjny, składający się z układu zraszaczy zamgławiających okolice kanału preparatem neutralizującym substancje odoroczynne. System bariery antyodorowej pozostaje czynnie eksploatowany.

Rybitwy: będzie mniej uciążliwego dla mieszkańców odoru?
Fot. Magiczny Kraków

Przypomnijmy: mieszkańcy okolic Rybitw, Bieżanowa i Płaszowa skarżą się na uciążliwe zapachy, związane z działającymi w tym rejonie miasta zakładami i firmami. Wielokrotnie teren kontrolowany był przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. – Na podstawie wstępnej analizy skarg oraz interwencji WIOŚ stwierdzono, że oczyszczalnia ścieków Płaszów nie jest jedynym źródłem przykrych zapachów w okolicy Rybitw, Bieżanowa, Płaszowa, co znajduje potwierdzenie w informacjach od mieszkańców wyczuwających różnice w specyfice odorów. W bardzo wielu skargach mieszkańcy wskazywali na sieć kanalizacyjną jako źródło pochodzenia odorów, w szczególności przy zmianie ciśnienia powietrza, po dłuższych okresach suchych – informuje Robert Żurek, rzecznik prasowy Wodociągów Krakowskich. Aby zweryfikować te doniesienia, w rejonie ulic Przewóz, Myśliwskiej, Mały Płaszów, przeprowadzono kontrolę wpustów ulicznych. – W efekcie tych kontroli stwierdzono nieprawidłowości, związane m.in. z montażem tzw. wpustów ulicznych. Stwarza to możliwość wydostawania się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji – zaznacza Robert Żurek.

Warto wiedzieć, że w tym rejonie miasta działa wiele zakładów przemysłowych, w tym garbarnia, kompostownia, sortownie śmieci. Wszystkie one mogą być potencjalnymi emitentami odorów. Jednak to właśnie MPWiK przyjął konkretny plan działań, mających na celu zmniejszenie zapachowe oczyszczalni ścieków na otoczenie. – W ramach działań doraźnych na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów, w rejonie kanału doprowadzającego ścieki i wokół punktu zlewnego zamontowany został system dezodoryzacyjny, składający się z układu zraszaczy zamgławiających okolice kanału preparatem neutralizującym substancje odoroczynne. System bariery antyodorowej pozostaje w czynnej eksploatacji – mówi rzecznik prasowy MPWiK.

Opracowano też plan działań długofalowych, mających na celu identyfikację źródeł odorów i ocenę skali zjawiska oraz dobór, zaprojektowanie i wykonanie systemów dezodoryzacyjnych. Program ograniczania uciążliwości zapachowej, obejmie:

  • opracowanie systemu zbierania i przetwarzania informacji o zgłoszeniach i skargach,
  • dobór metod pomiarowych dla substancji odoroczynnych,
  • identyfikację źródeł odorów w systemie gospodarki ściekowej MPWiK SA,
  • identyfikację źródeł odorów poza obiektami MPWiK SA,
  • analizę przyczyn powstawania odorów w kanalizacji (jakość ścieków, dostawcy przemysłowi),
  • identyfikację istniejących luk w systemie (brak syfonów, nieszczelności w systemie wentylacji itp.),
  • dobór optymalnych metod dezodoryzacji dla poszczególnych obiektów,
  • opracowanie systemu monitorowania uciążliwości zapachowej,
  • ocenę kosztów przedsięwzięcia.

W efekcie przygotowane zostaną projekty oraz realizacja kolejnych zadań z zakresu hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów. Niezależnie od tego programu, w ramach realizacji aktualnych zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie oczyszczalni Płaszów, takich jak modernizacja stacji krat, pompowni itp. oraz przy przepompowniach ścieków, już wdrażane są rozwiązania zapewniające hermetyzację i dezodoryzację modernizowanych obiektów.

Warto jednak pamiętać, że same działania podejmowane przez Wodociągi Krakowskie nie rozwiążą problemu zgłaszanego przez mieszkańców. Działania na rzecz ograniczenia przykrych zapachów muszą podjąć też inne działające w tym rejonie miasta zakłady.

 

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA