Komunikat archiwalny

Dziś w magistracie debata o uchwale krajobrazowej

Dziś o godz. 17.30 w Sali Obrad Rady Miasta odbędzie się dyskusja publiczna na temat uchwały krajobrazowej. Uchwała ma w przyszłości określić warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz przepisy, dotyczące ogrodzeń na terenie Krakowa.

Dziś w magistracie debata o uchwale krajobrazowej
Fot. Wiesław Majka / krakow.pl

W celu określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury wyznaczono trzy strefy. Dodatkowo wyznaczono główne ciągi integracji terenów zieleni, w ramach których obiekty małej architektury powinny tworzyć spójną całość. Obiekty małej architektury powinny powstawać w dostosowaniu do otaczającego je krajobrazu, z zachowaniem ciągłości traktów pieszych i rowerowych, a także powiązań widokowych.

Dla wyznaczonych stref zostały określone formy i rodzaje obiektów małej architektury, dopuszczalne materiały, kolorystyka oraz podstawowe parametry stosowania elementów, z wykluczeniem elementów refleksyjnych i odblaskowych. Uporządkowanie podstawowych elementów wystroju przestrzeni miejskiej przyczyni się do poprawy harmonii wizualnej całego Miasta i poprawi odbiór przestrzeni.

W celu określenia zasad i warunków sytuowania reklam (tablic reklamowych i urządzeń reklamowych) wyznaczono pięć stref krajobrazowych. W uchwale przyjęto regulacje określające gabaryty tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą zostać wykonane te nośniki reklamowe. W każdej ze stref, określono – w formie zakazów, dopuszczeń i nakazów – zasady i warunki sytuowania reklam wolnostojących i reklam na obiektach.

W zakresie reklam wolnostojących pozostawiono możliwość sytuowania tradycyjnych krakowskich „okrąglaków”. Natomiast w strefie, obejmującej główne ulice wlotowe, dopuszcza się stosowanie nośników reklamowych, takich jak billboardy i pylony reklamowe. Dla reklam sytuowanych wzdłuż dróg ustalono m.in. minimalną odległość pomiędzy wolnostojącymi reklamami, a także od krawędzi jezdni i skrzyżowań.

Odrębnie zostały przygotowane zasady sytuowania szyldów w każdej ze stref. Wielkość szyldu, który należy umieścić w obrębie parteru budynku (płasko na ścianie lub na wysięgniku), nie może przekroczyć powierzchni 1 m². W ściśle określonych przypadkach dopuszczono możliwość umieszczenia dodatkowego szyldu. Dodatkowo określono zasady sytuowania reklam (w tym szyldów) na terenach towarzyszących obiektom usług (o min. powierzchni 0,5 ha). Położono szczególny nacisk na uporządkowanie reklam na tych terenach, określając zasady sytuowania reklam wolnostojących, takich jak billboardy, pylony, maszty, chorągwie.

Projekt uchwały rozstrzyga także o możliwości umieszczenia reklam na siatkach zasłaniających rusztowania, jednak nie dłużej niż na okres jednego roku i nie częściej niż co siedem lat. Dwie reklamy będzie można także umieścić w wiatach przystanków komunikacji miejskiej.

W uchwale dopuszczono odtworzenie historycznie istniejących neonów a równocześnie zakazano umieszczania murali reklamowych.

Sytuowanie reklam w przestrzeni publicznej – za wyjątkiem jednego szyldu dla każdego podmiotu – będzie podlegało tzw. opłacie reklamowej, o czym rozstrzygnie Rada Miasta Krakowa w odrębnej uchwale.

W projekcie wyznaczono także dwuletni termin dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zasad i warunków wynikających z postanowień uchwały.

W ramach przepisów dotyczących ogrodzeń wyznaczono cztery strefy przestrzenne. Zakazuje się grodzenia zabudowy wielorodzinnej, dopuszcza się natomiast grodzenie zabudowy jednorodzinnej i usługowej na ściśle określonych zasadach. Określono wysokość, dopuszczone materiały, zakazano ogrodzeń pełnych. Zalecane stosowanie żywopłotów w terenach mieszkaniowych wielorodzinnych stworzy warunki do zaaranżowania przestrzeni w sposób bardziej przyjazny i estetyczny. Dzięki zmienności roślin w zależności od pory roku, wygląd osiedli stanie się atrakcyjniejszy. Wprowadzenie nowych przepisów prawa lokalnego dla sytuowania ogrodzeń pozwoli na kreowanie otwartych przestrzeni publicznych, dostępnych dla wszystkich w postaci bogatej struktury ulic, placów, parków, wnętrz osiedlowych etc. tworzących ciągi aktywności publicznej.

Przypominamy, do 29 września trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały.

Więcej informacji o uchwale krajobrazowej tutaj. W ramach wyłożenia wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi do projektu w nieprzekraczalnym terminie do 13 października tego roku.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także