Komunikat archiwalny

Kolejna działka dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowej Hucie

Coraz bli­żej do pierw­szych prac przy utwo­rze­niu Stre­fy Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej w Nowej Hucie. Na wnio­sek pre­zy­den­ta Jacka Maj­chrow­skie­go Rada Mia­sta Kra­ko­wa przy­ję­ła 13 września uchwa­łę w spra­wie wnie­sie­nia wkła­du nie­pie­nięż­ne­go (apor­tu) do Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. w po­sta­ci prawa użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go dział­ki po­ło­żo­nej przy ulicy Ce­men­to­wej w Nowej Hucie. Prze­ka­zy­wa­ny teren ma po­wierzch­nię 6,77 ha. i jest nie­zbęd­ny do roz­po­czę­cia prac zwią­za­nych z bu­do­wą in­fra­struk­tu­ry Stre­fy Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej.

Kolejna działka dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowej Hucie
Fot. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A

Stre­fa ak­tyw­no­ści go­spo­dar­czej obej­mie swoim za­się­giem nie­mal 40 ha. Bę­dzie to od­po­wied­nio przy­go­to­wa­ny teren, udo­stęp­nio­ny głów­nie małym i śred­nim przed­się­bior­com na in­we­sty­cje z za­kre­su „In­te­li­gent­nych Spe­cja­li­za­cji” Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go (m.​in.: che­mii, life scien­ce, ICT).

To nie pierw­szy aport nie­ru­cho­mo­ści do Spół­ki. Rada Mia­sta Kra­ko­wa, do tej pory wy­ra­zi­ła zgodę na prze­ka­za­nie Spół­ce prawa wła­sno­ści i prawa użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go 5 dzia­łek o łącz­nej po­wierzch­ni 26,8 ha. Zgod­nie z za­ło­żo­nym har­mo­no­gra­mem, do końca bie­żą­ce­go roku za­koń­czą się wszyst­kie pro­ce­du­ry z tym zwią­za­ne, dzię­ki czemu prace zwią­za­ne z bu­do­wą stre­fy ak­tyw­no­ści go­spo­dar­czej będą mogły ru­szyć zgod­nie z pla­nem.

Stre­fa ak­tyw­no­ści go­spo­dar­czej bę­dzie czę­ścią Parku Na­uko­wo-Tech­no­lo­gicz­ne­go „Bra­ni­ce”. To naj­waż­niej­sze za­mie­rze­nie in­we­sty­cyj­ne pro­jek­tu stra­te­gicz­ne­go „Kra­ków – Nowa Huta Przy­szło­ści". Bę­dzie on sty­mu­lo­wać i oży­wiać go­spo­dar­kę wschod­niej czę­ści Kra­ko­wa oraz całej Ma­ło­pol­ski. Kon­cep­cja za­kła­da stwo­rze­nie pro­in­no­wa­cyj­ne­go ośrod­ka na­uko­wo-ba­daw­czo-tech­no­lo­gicz­ne­go o zna­cze­niu kra­jo­wym, a nawet mię­dzy­na­ro­do­wym. Ma temu słu­żyć zbu­do­wa­nie kom­plek­su obiek­tów, w któ­rych ofe­ro­wa­ne będą po­wierzch­nie biu­ro­we, la­bo­ra­to­ryj­ne, warsz­ta­to­we, kon­fe­ren­cyj­ne i wy­sta­wo­we, uzu­peł­nio­ne pa­le­tą usług to­wa­rzy­szą­cych. 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także