Komunikat archiwalny

Dialog obywatelski a otoczenie medialne - publikacja naukowa

Ukazała się najnowsza, trzecia z serii publikacji diagnozujących kondycję dialogu obywatelskiego w Krakowie – „Dialog obywatelski w Krakowie. Reprezentacje medialne”. Tym razem zespół badawczy, złożony z pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, postanowił zdiagnozować otoczenia medialne dialogu obywatelskiego w Krakowie. Jak dialog obywatelski prezentowany jest w krakowskich mediach i jakie ma to znaczenie dla jakości współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi? Takie pytania postawili sobie badacze. Zachęcamy do lektury.

Dialog obywatelski a otoczenie medialne - publikacja naukowa
Fot. ngo.krakow.pl

W książce prezentowane są wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego”. Obserwatorium to projekt dydaktyczno-naukowy, realizowany wspólnie przez dwa instytuty WZiKS UJ: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej (IDMiKS) oraz Instytut Spraw Publicznych (ISP), w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS).

Przedsięwzięcie ma charakter długoterminowy (2015-2018), a jego główny cel polega na obserwacji i diagnozie relacji pomiędzy władzami Krakowa a organizacjami pozarządowymi oraz przygotowywaniu rekomendacji działań usprawniających tę współpracę. Badania prowadzone przez ODO skupiają się na sytuacjach uruchamiających różne formy dialogu obywatelskiego, rozmaitych inicjatywach i instytucjach przyczyniających się do tego dialogu oraz biorących w nim udział, a także wydarzeniach, w których dialog ten nie zachodzi, choć powinien.

Do tej pory ukazały się dwie publikacje podsumowujące prace zespołu.

Pierwsza książka – „Dialog obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów” – zawiera raport z początkowego etapu badań, zrealizowanych w 2015 r. Miały one charakter wstępny, pilotażowy. Ich celem było poznanie stopnia znajomości pojęć i zagadnień dialogu obywatelskiego oraz sposobów postrzegania instytucji dialogu obywatelskiego przez mieszkańców Krakowa, krakowskie organizacje pozarządowe i w przekazie krakowskich mediów. W publikacji pokazano, w jaki sposób podmioty te definiują dialog obywatelski, zidentyfikowano czynniki sprzyjające i utrudniające jego rozwój w Krakowie oraz starano się ustalić przyczyny opinii wskazujących bariery tego dialogu.

Druga książka – „Dialog obywatelski w Krakowie. Formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi” – zawiera omówienie wyników badań przeprowadzonych w 2016 r. Na tym etapie projektu analizą objęto współpracę Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, czyli podstawowych aktorów dialogu obywatelskiego. W publikacji omówiono uwarunkowania, regulacje i podstawy prawne ich wzajemnych relacji. Ocenie poddano przebieg konsultacji GMK z organizacjami pozarządowymi w 2015 r., kondycję krakowskich organizacji pożytku publicznego (w szczególności ich misji, celów, potencjału społecznego i finansowego oraz zdolności do współdziałania z innymi instytucjami) oraz jakość komunikowania między organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miasta na portalu internetowym www.ngo.krakow.pl, poświęconym krakowskim organizacjom pozarządowym.

Najnowsze badania z 2017 r. zaplanowano i opracowano na podstawie dotychczasowych doświadczeń, informacji i wyników analiz, pozyskanych przez zespół ODO. W najnowszej książce omówiono medialne uwarunkowania prowadzenia dialogu obywatelskiego w Krakowie.

Przeczytaj książkę. Kliknij TUTAJ.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także