Komunikat archiwalny

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Pomimo wielu kampanii społecznych mówiących o przemocy domowej i reagowaniu na nią, stale słychać o nowych i tragicznych przypadkach stosowania przemocy wobec domowników. O tym, jak gmina może wspierać ofiary przemocy domowej rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Fot. pixabay.com

Od 2014 r. realizowany jest Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2020. Głównym celem Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie GMK. W jego realizację zostali włączeni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przedstawiciele instytucji pozarządowych. Ponadto działają również osobne zespoły lokalne w dzielnicach, których obszar działania pokrywa się z rejonami poszczególnych filii MOPS. Po ujawnieniu sytuacji przemocy w rodzinie przedstawiciel instytucji zobowiązanej do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”, który powziął taką informację, tj. przedstawiciel Policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia lub komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wszczyna procedurę. Jest to jednoznaczne z rozpoczęciem bezpośredniej pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą. Działania mające na celu przerwanie przemocy w rodzinie oraz udzielenie stosownej pomocy członkom danej rodziny, realizowane są przez członków grup roboczych. W skład tych grup wchodzą przedstawiciele instytucji, będący w bezpośrednim kontakcie z rodziną (np. MOPS). W 2016 roku grupy robocze spotykały się 3603 razy, a pracownicy socjalni wszczęli 209 procedur „Niebieskiej Karty”. Ponadto nie tylko pracownicy MOPS mają możliwość zainicjowania takiej procedury. Taki obowiązek mają również funkcjonariusze policji, przedstawiciele oświaty, służby zdrowia, czy Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednak to najczęściej procedurę „Niebieskiej Karty” wszczyna Policja. W ubiegłym roku z innych instytucji zobowiązanych do wszczęcia procedury wpłynęło 671 „Niebieskich Kart”, w tym 630 właśnie z Policji.

GMK realizuje programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mają możliwość korzystania przede wszystkim z poradnictwa specjalistycznego w zakresie porad prawnych, psychologicznych, rodzinnych, udzielanych przez prawników, psychologów, pracowników socjalnych zatrudnionych m.in. w MOPS. Rodzinom, w których wystąpił problem przemocy, udzielana jest również pomoc finansowa i rzeczowa. W 2016 roku Ośrodek na podstawie decyzji administracyjnych przyznał pomoc dla 132 rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”. W ramach umowy na powierzenie realizacji zadania, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, na zlecenie GMK prowadzi mieszkania chronione dla kobiet i kobiet z dziećmi, dotkniętych przemocą w rodzinie. Z pomocy w tej formie w roku 2016 skorzystały 22 osoby. Od 2017 roku liczba miejsc została zwiększona do 30.

Radni pytali, co w czasie nagłej sytuacji, gdy na przykład kobieta wraz z dziećmi musi uciekać z domu? Gdzie może szybko i o każdej porze uzyskać pomoc i schronienie? W ramach zadań z zakresu interwencji kryzysowej w okresach niskich temperatur w lokalizacji os. Krakowiaków 46 uruchomionych jest 10 miejsc interwencyjnego schronienia dla kobiet. W 2016 r. z tej formy pomocy skorzystały 24 osoby.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także