Komunikat archiwalny

Cztery nowe plany miejscowe

Opiniowaniem czterech planów zagospodarowania przestrzennego zajęła się Komisji Planowania i Ochrony Środowiska. Plany dotyczyły obszarów: "Pasternik", "Rejon ulicy Koszykarskiej", "Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług" i „Wróblowice”.

Cztery nowe plany miejscowe
Fot. BIP

Plan miejscowy dla obszaru „Pasternik” obejmuje teren 230,6 ha pomiędzy ulicami: Jasnogórską, Pasternik i Starego Dębu. Plan miejscowy określi zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, które pozwolą na racjonalne zagospodarowanie terenów inwestycyjnych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz integrację terenów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Ponadto celem planu jest ochrona terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz obiektów zabytkowych. Radni zgłosili kilka uwag do planu, które zostaną uwzględnione i zaopiniowali plan pozytywnie.

Kolejny obszar jaki opiniowała komisja jest „Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług". Plan obejmuje powierzchnię 104,4 ha w obrębie ulic: Nowohuckiej, Saskiej, Myśliwskiej, a z czwartej strony granicę planu stanowi Wisła. Plan ma na celu ochronę istniejących terenów zieleni (m.in. terenów zalewowych w międzywalu Wisły, ROD "Płaszów" i parku "Ogród Płaszów") oraz określenie nowych zasad zagospodarowania dotychczasowych terenów inwestycyjnych. Plan ten połączy zatem funkcję ochronną, porządkującą i inwestycyjną oraz stanowić będzie ważny element budujący ład przestrzenny miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej. Plan otrzymał pozytywną opinię Komisji.

Kolejne plany dla obszarów "Rejon ulicy Koszykarskiej" i „Wróblowice” otrzymały również pozytywne opinie z drobnymi uwagami ze strony Komisji.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także