Komunikat archiwalny

O krakowskich żłobkach

Według danych GUS do 2020 roku w naszym kraju będzie przybywać dzieci. Dlatego radni z Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej postanowili uzyskać informację z Biura ds. Ochrony Zdrowia na temat opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Krakowie.

O krakowskich żłobkach
Fot. Wiesław Majka

Zgodnie z danymi GUS liczba urodzeń oraz dzieci do lat 3 w stosunku rok do roku systematycznie wzrasta. W 2016 roku ta liczba wynosiła 32 275 dzieci. Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy opieka może być organizowana w formie żłobka, klubu dziecięcego, lub sprawowana przez dziennego opiekuna, nianie. - Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Gmina Miejska Kraków prowadzi aktywne działania mające na celu zwiększenie ilości miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Odbywa się to przede wszystkim poprzez: zwiększanie ilości miejsc w żłobkach gminnych, dotowanie placówek innych niż gminne, zakup/budowę nowych lokali/budynków przeznaczonych na działalność żłobka – tłumaczył Michał Marszałek, dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK.

W latach 2011-2017 ilość miejsc opieki w żłobkach gminnych wzrosła z 1 900 do 2 350 miejsc (wzrost o ok. 20%). Radni byli zainteresowani kwestiami finansowymi, jakie muszą ponosić rodzice, a także jakie ponosi Gmina. Czy opłaty miesięczne wzrosły?

W latach 2012-2017 opłaty ponoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku nie uległy zmianie i cały czas wynoszą miesięcznie: 199 zł opłata za opiekę i do 150 zł opłata za wyżywienie. Zwolnieni z opłat za opiekę są rodzice z Krakowską Kartą Rodzinną 3+ i Krakowską Kartą Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem. Miesięczna opłata za opiekę jest obniżana o kwotę 100 zł i wynosi 99 zł w przypadku:

  • rodziców, których dwójka lub więcej dzieci korzysta z opieki tego samego żłobka,
  • rodziców, których dochód nie przekracza kwoty 180% dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o pomocy społecznej (w roku 2017 dla osoby samotnie gospodarującej – dochód wynosi: 634 zł, a próg dochodowy wynosi: 925 zł, dla osoby w rodzinie – dochód wynosi: 514 zł, a próg dochodowy wynosi 1141 zł).

W latach 2011-2017 ilość miejsc opieki w innych niż gminne żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wzrosła z 130 do 4 602. Znaczący wpływ na wzrost ilości miejsc ma dotacja do opieki udzielana przez Gminę Miejską Kraków żłobkom, klubom dziecięcym i dziennym opiekunom. Miasto Kraków jest jedynym polskim miastem metropolitalnym, które dotuje żłobki i kluby dziecięce oraz dziennych opiekunów nieprzerwanie od roku 2012. Średnia miesięczna wysokość dotacji do jednego miejsca opieki w latach 2015-2017 wynosiła:

  • żłobek – 357 zł
  • klub dziecięcy – 178,5 zł

Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Miejską Kraków na udzielanie dotacji w latach 2012-2017 wzrosła z 497 387,50 zł do 11 763 800,00 zł.

Dodatkowo Kraków korzysta ze środków z Resortowego Programu MALUCH. W latach 2012-2017 Gmina Miejska Kraków, dzięki tym funduszom zakupiła lub wybudowała 5 lokali z przeznaczeniem na potrzeby żłobków. Prowadzenie placówek w lokalach Gmina powierzyła podmiotom prywatnym wyłonionym w ramach otwartych konkursów ofert. W placówkach prowadzonych w lokalach gminy opłaty ponoszone przez rodziców są na takim samym poziomie jak w żłobkach gminnych. Dla porównania ceny opłat w prywatnych żłobkach wahają się od 800 do nawet 1600 zł za miesiąc. Od podanej kwoty jednak należy odjąć dofinansowanie gminne, czyli 357 zł.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także