Komunikat archiwalny

Na UJ wystartował program współpracy studentów z biznesem

Nieumiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz powiązania teorii z praktyką rynkową to kwestie, na które najczęściej narzekają zarówno absolwenci kierunków społecznych i humanistycznych, jak i pracodawcy. Wygląda na to, że ich oczekiwania doczekały się wreszcie konkretnej odpowiedzi. Uniwersytet Jagielloński uruchomił pilotażowy program współpracy studentów z biznesem, który przyniesie wymierne korzyści absolwentom i firmom.

Na UJ wystartował program współpracy studentów z biznesem
Fot. pexels.com

O potrzebie dopasowania kształcenia do wymogów rynku dyskutują wszyscy, biorąc zwykle na celownik szeroko rozumiane studia humanistyczne i prezentując na ich temat skrajnie różne poglądy. Jedni są zdania, że studia społeczne są bezwartościowe i produkują bezrobotnych. Inni twierdzą, że humaniści, m.in. poprzez rozwijanie kompetencji miękkich, komunikacyjnych, a także poprzez interdyscyplinarność, lepiej odnajdują się na rynku pracy, który podlega nieustannym zmianom.

Niewątpliwie kierunki społeczne i humanistyczne są ogólnorozwojowe, dają szeroką wiedzę z różnych dziedzin, która pomaga lepiej diagnozować i rozwiązywać problemy, właśnie dzięki wyjściu poza jedną, wąską specjalizację. Natomiast to, czego brakuje dzisiejszym studentom nauk społecznych, to umiejętność wykorzystania teorii w praktyce. Najważniejszym zadaniem – i wyzwaniem – jest więc stworzenie warunków ku temu, aby studenci uczyli się, jak aplikować posiadaną przez nich wiedzę do realnych problemów firm i instytucji. Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszedł Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowując nowatorską ofertę dla magistrantów oraz Ministerstwo Rozwoju, które na ten projekt zabezpieczyło środki finansowe.

Paidagogos Pro – platforma współpracy studentów z biznesem

Paidagogos Pro to pilotażowy program Wydziału Filozoficznego UJ, w ramach którego młodzi socjolodzy, psycholodzy, pedagodzy, filozofowie i religioznawcy będą mogli pisać swoje prace dyplomowe przy ścisłej współpracy z biznesem. Mechanizm jest prosty. Pracodawca, z sektora biznesu, administracji lub sektora pozarządowego, za pośrednictwem platformy internetowej www.paidagogos.uj.edu.pl – zgłasza problem badawczy, student zaś wybiera interesujące go zagadnienie, konsultuje je z promotorem i wysyła aplikację, na podstawie której zostaje zaproszony do udziału w projekcie. Wówczas ze strony pracodawcy zostaje wyznaczony mentor, który wprowadza aplikanta w zagadnienie: pozwala lepiej zrozumieć firmę, charakter danej instytucji i problem do rozwikłania. Stając się tym samym, na równi z promotorem, opiekunem powstającej pracy.

Studenci korzystający z platformy i zakwalifikowani do programu otrzymają wsparcie finansowe pokrywające koszty powstającej pracy dyplomowej, skorzystają z wizyt studyjnych, a także z cyklu warsztatów obejmujących m.in. umiejętności negocjacyjne, autoprezentację, przedsiębiorczość, ochronę własności intelektualnej czy nowe media. Najważniejszą korzyścią uczestnictwa w programie będzie jednak sama praca magisterska, wykorzystująca nabytą w czasie studiów wiedzę w sposób w pełni praktyczny. Co więcej, będzie odpowiedzią na faktyczny, zgłoszony przez środowisko biznesowe problem. Studenci, poza fachową opieką, dostępem do danych i poczuciem, że robią coś istotnego dla konkretnego rynkowego podmiotu, mogą w praktyce poznać specyfikę branży, która ich zainteresowała i zawodu, do którego aspirują.

Uczestnictwo w programie to również wymierne benefity dla potencjalnych pracodawców, firm i instytucji. Te bowiem, zgłaszając nurtujące je zagadnienia na platformę, zyskują dostęp do najnowszej wiedzy i – w rezultacie – wartościowe opracowanie tematów ważnych z punktu widzenia ich działalności. Przedsiębiorca, uczestnicząc w projekcie, otrzyma nie tylko głęboką, często interdyscyplinarną analizę i odpowiedź na zgłoszony problem, ale i świeżość spojrzenia na sprawę z zewnątrz, z perspektywy dalszej, niż własne biurko.

Jacek Nowak, Prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ: – Oczywiście liczymy na to, że ścisła, zadaniowa współpraca na linii uczelnia-pracodawca, której owocem będą wdrożeniowe prace magisterskie, pozwoli sprawniej odnajdywać się naszym studentom na rynku pracy. Program jest odpowiedzą na potrzebę integracji absolwentów naszego wydziału z potencjalnymi pracodawcami, którzy poszukują pracowników wyposażonych nie tylko w szeroką wiedzę, ale i o wysokich kompetencjach komunikacyjnych, „miękkich”, niezbędnych do funkcjonowania każdego rynkowego podmiotu.

Agnieszka Święch, pełnomocnik Dziekana ds. Komercjalizacji Efektów Kształcenia: – Projekt daje szansę młodym humanistom na prezentację swoich  umiejętności przyszłym pracodawcom, którzy nie zawsze szukają pracownika z konkretnym „fachem w ręku”, lecz kogoś, kto rozumie w nieoczywisty sposób otaczającą nas rzeczywistość. Projekt, który realizuje Wydział Filozoficzny UJ pozwala młodym ludziom rozwijać się przy wsparciu mentora, co jest cenne z punktu widzenia młodzieży, która rozpoczyna swoją przygodę z przedsiębiorczością.

Projekt Paidagogos Pro – Model Zwiększania Szans Absolwentów Kierunków Humanistycznych i Społecznych na Zatrudnienie i Zmiany Nastawienia Środowiska Społeczno-Gospodarczego Wobec Ich Potencjału Zawodowego, realizowany w latach 2017–2019 współfinansowany jest ze środków „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.1 Innowacje społeczne”, nr umowy o dofinansowanie POWR.04.01.00-00-IH01/16

Tagi: nauka, biznes

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także