Komunikat archiwalny

Budżet i sprawy bezpieczeństwa

Radni z Komisji Praworządności pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały budżetu miasta na 2018 rok w zakresie merytorycznego działania komisji. Ponadto pozytywną opinię otrzymał Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Budżet i sprawy bezpieczeństwa
Fot. Magiczny Kraków

Radni zaopiniowali osiem projektów uchwał, wszystkie pozytywnie, w tym dwie najważniejsze: projekt uchwały w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na 2018 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, czy zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków także otrzymały pozytywna opinię komisji.

Najwięcej uwagi skupiono na Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Dokument ten tworzony jest już od wielu lat. Głównym jego założeniem są cele gminy w temacie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Zadania te obejmują:

  • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
  • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Ponadto dokument jest ciekawą analizą problemów z uzależnieniami na terenie Krakowa. Zawiera zarówno dane statystyczne, jak i wnikliwą diagnozę problemów alkoholowych i narkotykowych także z podziałem na dzielnice. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, że 11,18% wszystkich pacjentów zgłaszających się do poradni leczenia uzależnień (finansowanych przez Gminę Miejską Kraków), stanowili mieszkańcy dzielnicy XVIII. Nieco mniejszy odsetek wszystkich pacjentów, bo 8,35% jest w dzielnicy XII i 8,38% w dzielnicy XIII. Podane dane pochodzą z okresu marzec-czerwiec 2016 roku.

Z całością dokumentu można się zapoznać TUTAJ!

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także