Komunikat archiwalny

Ważne programy profilaktyczne

Radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa pozytywnie odnieśli się do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Ważne programy profilaktyczne
Fot. fot. Lotus Head / freeimages.com

Radni zajęli się również aktualizacją Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa, jednak najwięcej uwagi skupiono na Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Dokument ten tworzony jest już od wielu lat. Głównym jego założeniem są cele gminy w sprawie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Zadania te obejmują:

• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

• podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

• wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Ponadto dokument jest ciekawą analizą problemów z uzależnieniami na terenie Krakowa. Zawiera zarówno dane statystyczne, jak i wnikliwą diagnozę problemów alkoholowych i narkotykowych także z podziałem na dzielnice. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, że 11,18% wszystkich pacjentów zgłaszających się do poradni leczenia uzależnień (finansowanych przez Gminę Miejską Kraków), stanowili mieszkańcy dzielnicy XVIII. Nieco mniejszy odsetek wszystkich pacjentów, bo 8,35% jest w dzielnicy XII i 8,38% w dzielnicy XIII. Podane dane pochodzą z okresu marzec – czerwiec 2016 roku.

Z całością dokumentu można się zapoznać TUTAJ!

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także