Komunikat archiwalny

Pozytywnie o Lokalnym Programie Osłonowym

O tym jakie zmiany będą wprowadzane w Lokalnym Programie Osłonowym i kto może otrzymać dofinansowanie dyskutowano na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.

Pozytywnie o Lokalnym Programie Osłonowym
Fot. Paweł Krawczyk / krakow.pl

Lokalny Program Osłonowy to wsparcie Miasta dla najuboższych mieszkańców Krakowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. Głównymi beneficjentami pomocy w ramach LPO są osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (dla osób samotnych jest to kwota
1 268 zł; dla osób w rodzinie 1 028 zł). Blisko połowa z osób, które skorzystały z pomocy w 2017 r. to osoby samotne. Zmiana w Lokalnym Programie Osłonowym będzie dotyczyć faktycznej powierzchni lokalu. Przyjęto, że osoby mieszczące się we wskazanym kryterium będą mogły uzyskać dofinansowanie do faktycznej powierzchni lokalu, maksymalnie do 100 m2 powierzchni, co umożliwi realizację pomocy na poziomie zbliżonym do realnie ponoszonych kosztów. Zmiana będzie dotyczyć 80% gospodarstw z dochodem poniżej 200% kryterium dochodowego, pozostałe 20% to gospodarstwa, których powierzchnia mieszkań nie przekracza obecnie obowiązujących powierzchni normatywnych.

Proponowane zmiany przyniosą także zwiększenie kwot wysokości pomocy. Obecnie gospodarstwo 1-osobowe w mieszkaniu o powierzchni 70 m kw. otrzymywało dofinasowanie do ogrzewania gazowego w wysokości 996,45 zł. Po proponowanej zmianie to samo gospodarstwo w mieszkaniu o takiej samej powierzchni otrzyma dotację 1 992,90 zł (dla ogrzewania gazowego).

Program otrzymał pozytywna opinię Komisji.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także