Komunikat archiwalny

Plany na Komisji Zdrowia

Radni z Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej nietypowo dyskutowali na temat planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wróblowice II". Otrzymał on negatywną opinię Komisji, gdyż zawiera wiele elementów, z którymi nie zgadzają się mieszkańcy.

Plany na Komisji Zdrowia
Fot. BIP

Miejski plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wróblowice II” obejmuje 257,7 ha powierzchni. Został przedstawiony Komisji zdrowia przede wszystkim ze względu na umiejscowienie na planie miejsc związanych z działalnością lecznictwa uzdrowiskowego. Choć powstał również po to, by chronić tereny inwestycyjne w aspekcie zagrożeń związanych z występowaniem osuwisk i ruchów masowych ziemi. Na tym terenie przeważa zabudowa jednorodzinna i spore występowanie zieleni. Większość gruntów należy do właścicieli prywatnych.

W czasie pierwszego wyłożenia planu wpłynęło 27 wniosków, a poprawki w większości zostały naniesione na plan. Jednak, jak dowiedzieli się radni od mieszkańców, nie wszystkie propozycje zostały przyjęte. Tego w głównej mierze dotyczyły uwagi radnych. - Mieszkańcy protestują przede wszystkim w związku z wyznaczeniem zbyt dużego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej. Zmiana z 50% na 70% to bardzo dużo. Szczególnie, że wielu z mieszkańców prowadzi agroturystykę i potrzebuje zmodernizować swoje działki, np. wybudować miejsca parkingowe, a przy obecnych wskaźnikach jest to niemożliwe – tłumaczył radny Józef Jałocha.

Przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego stwierdzili jedynie, że jeszcze podczas drugiego wyłożenia planu do wglądu mieszkańcy będą mogli złożyć swoje wnioski. Jeśli jednak chodzi o wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej — został on ustalony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wróblowice II” otrzymał negatywną opinię Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej. Pozytywne opinie Komisji otrzymały za to druki dotyczące: przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków, a także przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LX/784/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także