Komunikat archiwalny

Plany i programy

93. sesja Rady Miasta Krakowa trwała prawie 8 godzin. Radni podjęli 32 uchwały i jedną rezolucję. 6 projektów uchwał procedowanych było podczas pierwszych czytań.

Plany i programy
Fot. pixabay.com

Podjęta przez radnych rezolucja dotyczyła stworzenia jednolitych zasad finansowania ponadlimitowych świadczeń medycznych.

Radni przyjęli też Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”. Przyjęli też uchwałę, autorstwa grupy radnych, w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikaty w związku z przenoszeniem własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej. Radni opowiedzieli się też za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów leczniczych biorących udział w projekcie pn. „Rodzicu nie jesteś sam!” w latach 2018-2020. Uchwalili też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stradom” oraz przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Rogatka Warszawska”, „Las Borkowski” i przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”.

Kolejna zwyczajna sesja RMK odbędzie się 7 lutego.

Podsumowanie obrad

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także