Komunikat archiwalny

Ochrona dla lasów

Plan miejscowy „Kolna obszar łąkowy”, „Tuchowska – Łużycka”, „Osiedle Podwawelskie”, "Czyżyny - Os.Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego". Opiniowaniem tych planów zajęli się radni z Komisji Planowania i Ochrony Środowiska. Jednak jednym z najważniejszych opiniowanych druków był projekt uchwały w sprawie uznania za ochronne lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Ochrona dla lasów
Fot. Bogusław Świerzowski/kraków.pl

Uznanie lasów za ochronne ma za zadanie przede wszystkim ochronę drzewostanu leśnego należącego do GMK. Z kolei robi się to, gdyż lasy chronią zdrowie człowieka przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń atmosferycznych i przed hałasem, stanowią miejsca masowej turystyki i rekreacji. Lasy ochronne mają przez oddziaływanie biotyczne i estetyczne kształtować korzystne dla zdrowia warunki środowiska leśnego. Zarząd Zielni Miejskiej będzie dbał o zagospodarowanie lasów ochronnych pod kątem utrzymania ich wielofunkcyjnej roli ze szczególnym uwzględnieniem funkcji, dla których zostały uznane za ochronne. Między innymi dążąc do przebudowy składu gatunkowego i budowy drzewostanu, stosując selekcję potęgującą żywotność i zdolności adaptacyjne drzew oraz walory estetyczno-krajobrazowe. W projekcie uchwały za lasy ochronne uznaje się lasy zlokalizowane na terenie miasta. Należą one zarówno do GMK, Skarbu Państwa (użytkowane przez ZZM), a także osób fizycznych. Radni pytali czy w wykazie lasów ochronnych znalazł się także Las Borkowski. – Nie ma tam tego terenu, gdyż toczy się sprawa w sądzie o uznanie lasu Borkowskiego lasem – poinformował radnych Łukasz Pawlik,zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej.

Z kolei przewodniczący Komisji Grzegorz Stawowy pytał o ilość prywatnych lasów, które zostaną objęte ochroną. A takich jest w sumie 148 hektarów, leżących w 51 okręgach ewidencyjnych. Wszystkie lasy uwzględnione w uchwale mają powyżej 10 ha i położone są w granicach administracyjnych miasta i w odległości do 10 km od granic. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten druk.

Ponadto, jak zawsze radni opiniowali szereg druków związanych z planami miejscowymi. Tym razem radni opiniowali plany dla obszarów: „Kolna obszar łąkowy”, „Tuchowska – Łużycka”, „Osiedle Podwawelskie”, "Czyżyny - Os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego". Wszystkie otrzymały pozytywne opinie Komisji. Jedyne uwagi zaproponowano do planu miejscowego obszaru „Osiedle Podwawelskie”. Komisja wnioskowała m.in. o dopuszczenie możliwości zabudowy jednorodzinnej.

Radny Michał Drewnicki pytał o plan dla obszaru „Czyżyny - Os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”, a szczególnie o kontrowersje związane z przyznaniem zezwoleń na budowę na dawnym pasie startowym. Wiceprezydent Elżbieta Koterba jednak poinformowała Komisję, że inwestor, który ubiegał się o taką możliwość, nie otrzymał zgody miasta.

Radni wydali także pozytywną opinię w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także