Komunikat archiwalny

Konkurs na przewóz osób pojazdami wolnobieżnymi

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze parku kulturowego Stare Miasto.

Konkurs na przewóz osób pojazdami wolnobieżnymi
Fot. Magiczny Kraków

Konkurs jest adresowany do przedsiębiorców będących posiadaczami pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym, prowadzących działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie przewozu osób, potwierdzoną wpisem kodu PKD 49.39.Z odpowiednio w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Pojazd wolnobieżny z napędem elektrycznym zgłoszony w ofercie winien spełniać warunki techniczne, wizualne i inne wymagania, wskazane w załączniku nr 5 do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą park kulturowy Stare Miasto, jak również spełniać wymagania wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 (w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa) do dnia 11 kwietnia 2018 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres oferenta (lub wyraźną pieczęć firmową) i nazwę konkursu („Przewóz osób na obszarze parku kulturowego Stare Miasto”). Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa mogą udzielić stosownych wyjaśnień dotyczących konkursu oraz wymogów formalnych - telefonicznie: 12 616 11 24 lub 12 616 19 29 lub osobiście - pl. Wszystkich Świętych 11, p. 35, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

Zobacz także:

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także