Komunikat archiwalny

Statuty dzielnic po zmianach

Radni z Komisji Dialogu Obywatelskiego zaopiniowali 18 projektów uchwał w sprawie nowelizacji organizacji i zakresu działania Dzielnic. Druki otrzymały pozytywną opinię.

Statuty dzielnic po zmianach
Fot. Magiczny Kraków

Zmiany w statutach przede wszystkim mają charakter redakcyjny i porządkowy. Wynikają  z uwag zgłoszonych przez wydziały, biura Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskie jednostki. Nowelizacja ma również być dostosowana do nowego Prawa oświatowego.

Zmiany obejmują między innymi kwestie zwoływania sesji rad dzielnic w czasie konstytuowania się Rady Miasta. Wcześniejszy termin był zbyt krótki. Nowy zapis otrzymuje brzmienie: „Pierwszą sesję Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miasta w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej wyników wyborów do Dzielnicy”. Dodatkowo został wprowadzony tryb zwoływania kolejnych sesji rady dzielnicy, w przypadku, gdy na pierwszej nie został wybrany Przewodniczący Zarządu Dzielnicy. Wprowadzono także zmiany w zakresie funkcjonowania komisji Rady. Dodano możliwość powoływania zastępców przewodniczących komisji, co powinno usprawnić ich działania.

Jednak najważniejsze ze zmian mają na celu dookreślenie kompetencji dzielnic, deregulację przepisów w zakresie budżetu obywatelskiego, czy wprowadzenie możliwości przeprowadzania konsultacji lokalnych w sprawach prowadzonych przez dzielnicę. Dodatkowo wprowadza się rezerwę w wysokości 5% środków: „Dzielnica może pozostawić nie rozdysponowane nie więcej niż 5% ogólnej kwoty środków finansowych wydzielonych do jej dyspozycji w danym roku budżetowym”.

Ponadto rozszerza się kompetencje Rad Dzielnic o opiniowanie inwestycji drogowych towarzyszących inwestycjom niedrogowym realizowanym w trybie art. 16. Ustawy o drogach publicznych.

A jedna z istotnych zmian, o której wiele dyskutowano odnosi do zasad redakcyjnych gazetek dzielnicowych i możliwości komunikacji z mieszkańcami przez media społecznościowe.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także