Komunikat archiwalny

Powstaje Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych

W ramach reorganizacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 powstaje Centrum Opieki Zdrowotnej w ramach Miejskiego Ośrodka Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych. W poniedziałek, 9 kwietnia, uroczyście wmurowano kamień węgielny. Powstający obiekt będzie największym w Polsce budynkiem energooszczędnym budowanym w technice pasywnej. Centrum Opieki Zdrowotnej w nowo budowanym obiekcie będzie udzielało świadczeń niestacjonarnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poradnictwa medycznego i socjalnego oraz długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną.

Powstaje Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych
Fot. zol.krakow.pl

- Nowa inwestycja jest przykładem dążenia do poprawy kompleksowej opieki nad osobą niesamodzielną i niepełnosprawną w Krakowie oraz zapewnienia profesjonalnych usług w tym zakresie - powiedział prezydent Jacek Majchrowski. Prezydent podkreślił, że Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zawsze można było uznać za wzorcowy oraz dodał, że niedługo 65-70 tys. mieszkańców będzie w wieku powyżej 80. roku życia i że nowo powstała inwestycja częściowo zapewni godziwe warunki pobytu takim osobom.

Celem uruchomienia Miejskiego Ośrodka Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych jest rozwój medycznej opieki stacjonarnej i niestacjonarnej (dziennej) połączonej z kompleksową rehabilitacją pacjentów w podeszłym wieku na terenie Krakowa. Pacjentami ośrodka będą osoby wymagające całodobowego leczenia, opieki, a także korzystające ze świadczeń ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych.

Ośrodek będzie udzielał świadczeń zdrowotnych w formach: stacjonarnych (oddział ogólny, oddział psychiatryczny, oddział medycyny paliatywnej), ambulatoryjnych (poradnia medycyny paliatywnej i poradnia żywieniowa), dziennych w zakładach leczniczych ośrodka (Dzienny Dom Opieki Medycznej, Dzienny Oddział Rehabilitacji, Centrum Opieki Zdrowotnej), środowiskowych – w domu pacjenta. Prowadzone będzie także poradnictwo, szkolenia i doradztwo w Centrum Opieki Zdrowotnej Ośrodka.

Struktura organizacyjna Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie zostanie przekształcona w Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych. Przewiduje się, że z opieki ośrodka korzystać będzie docelowo ok. 1000 osób rocznie.

W jego skład będą wchodzić: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (pawilony 1, 2, 3, 4 i 5), które będą udzielały świadczeń zdrowotnych w oddziale ogólnym, oddziale psychiatrycznym, oddziale stacjonarnym medycyny paliatywnej (633 łóżka) oraz w hospicjum domowym, Dzienny Dom Opieki Medycznej, zespół poradni oraz Centrum Opieki Zdrowotnej.

 

Pacjenci Dziennego Domu Opieki Medycznej mają dostęp do: opieki pielęgniarskiej, doradztwa w wyborze wyrobów medycznych, usprawniania ruchowego, a także przygotowania rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki. Jednorazowo w Dziennym Domu Opieki Medycznej przebywa do 12 osób. Od 1 czerwca działalność placówki będzie prowadzona w trybie programu polityki zdrowotnej i finansowana z budżetu Miasta Krakowa. Pacjentom są zapewnione świadczenia zdrowotne przez wyspecjalizowany personel medyczny, mają także wyżywienie oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej.

Zespół poradni, w tym: poradnia medycyny paliatywnej, poradnia żywieniowa, dzienny oddział rehabilitacji będą udzielały świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych. Dzienny Oddział Rehabilitacji jako komórka organizacyjna ośrodka będzie udzielał świadczeń na podstawie umowy zawartej z NFZ, Gminą Miejską Kraków. Oddział dysponuje 20 miejscami. Pacjenci będą mieli zapewnione udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wyspecjalizowany personel medyczny.

Centrum Opieki Zdrowotnej (w wyodrębnionej części pawilonu 5) będzie udzielało świadczeń niestacjonarnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poradnictwa medycznego i socjalnego oraz długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną. Wsparcie poprzez asystenta będą zapewniali przeszkoleni pracownicy socjalni. Głównymi zadaniami centrum będą usługi aktywizująco-usprawniające, m.in.: usługi wspomagające, zajęcia terapeutyczne, usprawnianie ruchowe oraz stymulacja procesów poznawczych, terapia indywidualna i grupowa. Do dyspozycji pacjentów będą: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, terapie: kulinarna, reminiscencyjna, informatyczna, rozrywkowa, ergoterapia i terapia ruchowa, hortiterapia oraz aktywizacja poznawcza lub relaksacja w sali doświadczania świata, a także Cyber Oko, służące stymulacji procesów poznawczych, wzmacniania pamięci. Pacjenci ośrodka będą mieli zapewniony udział w imprezach integracyjnych i rekreacyjno-urystycznych. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących i niewidomych przygotowano tzw. poligon.

OTO FOTOGALERIA MIASTA KRAKOWA

Centrum Opieki Zdrowotnej

Koszt inwestycji (nowy budynek będzie liczył 120 łóżek wraz z dziennym Centrum Opieki Zdrowotnej z infrastrukturą i układem dróg wewnętrznych) wyniesie 27 062 710 zł. W latach 2000-2017: na modernizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, na bazie którego uruchamiany jest Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych przeznaczono środki w wysokości 19 701 236 zł (w tym środki w ramach funduszy norweskich i Gminy Miejskiej Kraków). Nowy budynek jest budowany w technologii pasywnej. Charakteryzował się będzie ponadstandardowymi rozwiązaniami energooszczędnymi. Budynek zostanie wyposażony w system monitorujący działanie systemów grzewczych oraz wentylacyjnych celem optymalizacji jego eksploatacji i całościowej kontroli kosztów zużycia mediów. W zakresie uzyskania efektu ekonomicznego koszty eksploatacji nowego budynku pasywnego o powierzchni 5 800 m² w porównaniu do budynku standardowego będą niższe o ponad 270 000 zł rocznie. Zakończenie prac jest planowane w 2020 r.  

W 2017 r. zakład zapewniał pacjentom ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych. Świadczeniami opiekuńczo-leczniczymi objętych zostało 1 059 pacjentów przez 183 985 osobodni. W hospicjum domowym leczono 158 pacjentów przez 4 855 osobodni (zrealizowano 461 wizyt lekarskich i 1 668 wizyt pielęgniarskich). Do Poradni Medycyny Paliatywnej przyjętych zostało 745 osób, z poradni żywieniowej skorzystało 517 osób, a z Dziennego Domu Opieki Medycznej 50 osób.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także