Komunikat archiwalny

Wisła Kraków SA spłaci zadłużenie w ratach

Wisła Kraków S.A. wystąpiła do Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z wnioskiem o rozłożenie na 24 raty spłaty zaległości powstałej z tytułu czynszu dzierżawnego powierzchni na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. w wysokości 1.462.054,01 złotych brutto wraz z odsetkami. Zaległość ta wynika z ostatniej faktury wystawionej na podstawie umowy dzierżawy zawartej w 2015 r. Obecnie Wisła Kraków S.A. posiada zawarte z Gminą Miejską Kraków umowy na udostępnienie nieruchomości na obiekcie Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie. Wszystkie płatności wynikające z zawartych umów zgodnie z zapisami umownymi, regulowane są przez Wisłę Kraków S.A. z góry.

Wisła Kraków SA spłaci zadłużenie w ratach
Fot. Mateusz Chwajoł

Wniosek złożony przez Wisłę Kraków S.A. uzyskał pozytywną opinię Zespołu Zadaniowego ds. ulg spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Kraków. Zgodnie z projektem porozumienia spłata zadłużenia realizowana będzie w 24 miesięcznych ratach, począwszy od dnia 20.09.2018 r. Porozumienie zawiera zapis, że brak spłaty przez Wisłę Kraków S.A. w ustalonym terminie lub w niepełnej wysokości którejkolwiek z rat będzie skutkowało utratą mocy porozumienia następnego dnia po dacie wymagalności raty niespłaconej lub spłaconej w niepełnej wysokości. Pozostała należność stanie się wówczas natychmiast wymagalna łącznie z odsetkami liczonymi od pierwotnego terminu wymagalności, tj. sprzed daty zawarcia porozumienia.

Tagi: finanse, spot

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także