Komunikat archiwalny

Dotacje na prace przy obiektach zabytkowych

31 października upływa termin składania wniosków o udzielenie w 2019 r. dotacji celowej na prace przy obiektach zabytkowych położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków i nie stanowiących jej wyłącznej własności. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Krakowa lub otrzymać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy placu Wszystkich Świętych 11.

Dotacje na prace przy obiektach zabytkowych
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Dofinansowaniem objęte są prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, których realizacja planowana jest na rok następujący po roku złożenia wniosku. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji – zwrotu poniesionych wcześniej kosztów.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 100 proc. nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego stanowiącego załącznik do składanego wniosku.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem prac planowanych do realizacji w 2019 roku powinny złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do Prezydenta Miasta Krakowa za pośrednictwem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

Zasady przyznawania dotacji oraz zakres prac podlegających dofinansowaniu zawiera uchwala Rady Miasta Krakowa nr CII/2665/18 z 23 maja 2018 r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2018 r. poz. 4010).

Pobierz:

Pokaż metkę
Autor: IGA CHYLICKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także