Komunikat archiwalny

Kraków i trzeci sektor – trwają konsultacje dotyczące współpracy

Ruszyły konsultacje dotyczące programu współpracy Krakowa z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku – zainteresowane organizacje i podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski do 17 października.

Kraków i trzeci sektor – trwają konsultacje dotyczące współpracy
Fot. pixabay.com

Kraków na każdy rok opracowuje program współpracy z trzecim sektorem, w którym określa zadania publiczne realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi, formy współpracy finansowej i pozafinansowej oraz sposób realizacji.

O kształcie przyszłorocznego programu zadecydują trwające właśnie konsultacje. Formularz konsultacji jest dostępny na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UMK. Należy go wypełnić i wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 17 października na adres poczty elektronicznej: ms.umk@um.krakow.pl (podpisany skan) lub numer faksu: 12 616 78 13. Formularz można też dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych na os. Centrum C 10.

Organizacje pozarządowe są bardzo ważnym partnerem miasta w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, wzmacnianiu aktywności obywatelskiej i rozwiązywaniu problemów lokalnych. Współpraca miasta z trzecim sektorem obejmuje m.in. zadania w zakresie: pomocy społecznej, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania rozwoju przedsiębiorczości, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ratownictwa i ochrony ludności, promocji i organizacji wolontariatu, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Realizacja tych zadań odbywa się w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także