Chronić cenne przyrodniczo obszary

Plany, plany i jeszcze raz plany – tak w skrócie można napisać o przebiegu posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, na które licznie przybyli mieszkańcy terenów, które mają zostać objęte przez procedowane na posiedzeniu komisji projekty uchwał w sprawie m.in. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łąki Nowohuckie” oraz „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego”.

Chronić cenne przyrodniczo obszary
Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łąki Nowohuckie” obejmuje teren o powierzchni 151,1 ha. Obszar „Łąki Nowohuckie” stanowi szczególnie cenny przyrodniczo element systemu zieleni miejskiej. W związku z powyższym należy do priorytetowych obszarów, dla których Miasto zamierza sporządzić plany miejscowe w celu ochrony najwyższych wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łąki Nowohuckie" umożliwi realizację polityki przestrzennej Miasta, której jednym z celów jest zachowanie równowagi przyrodniczej. Zapisy planu pomogą chronić obszary cenne przyrodniczo przed niepożądaną zabudową oraz umożliwią zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

Głos zabrali mieszkańcy, którzy są właścicielami działek nieprzeznaczonych w projekcie planu do zabudowy. Pytali, dlaczego zmieniło się przeznaczenie terenów, na których znajduje się ich własność. O to, dlaczego w miejscu, gdzie wcześniej planowana była zabudowa mieszkaniowa, w planie są tereny zielone – pytał również Grzegorz Stawowy, przewodniczący komisji. Z Biura Planowania Przestrzennego uzyskał odpowiedź, że tereny mające właścicieli prywatnych przeznaczone są do wykupu i wypłaty zadośćuczynienia. W sumie powierzchnia  takich działek to 8 tys. m. kw.  Zarówno projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ”Łąki Nowohuckie” oraz „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego” zostaną zaopiniowane na kolejnym posiedzeniu. 8 października komisja opiniowała tylko uwagi do ww. planów.

Komisja Planowania pozytywnie zaopiniowała też projekty uchwał wg druków nr: 3150 – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogiła II”, 3153 – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Koszykarskiej II – część A”, 3203 – w sprawie nieuwzględnionych przez Prezydenta uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łąki Nowohuckie”, 3206 - w sprawie nieuwzględnionych przez Prezydenta uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego”, 3211 -  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice-Stelmachów”, 3214 – w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Natomiast pozytywnie z uwagami zaopiniowała projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Zabłocie-Zachód”, „Rejon ulic Łokietka – Glogera” oraz „Bagry”.

Pozytywnie bez uwag zaopiniowała  projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  „Skotniki – Północ” i „Fredry Szkoła”.

Pokaż metkę
Autor: MB
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także