Idzie zima

Podczas ostatniego w tej kadencji posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej
i Mieszkalnictwa radni wysłuchali informacji na temat pomocy udzielanej bezdomnym w okresie zimowym.

Idzie zima
Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Szacuje się, że w Krakowie w ciągu roku przebywa około 2100 osób bezdomnych. W ciągu jednego dnia jest to około 1000 osób, a w okresie zimowym około 1200 osób. W okresie od stycznia do września tego roku MOPS udzielił wsparcia w formie świadczeń na rzecz 1505 osób bezdomnych, w 1434 rodzinach.

W okresie zimowym pomoc dla osób bezdomnych koncentruje się na zapewnieniu schronienia, odzieży, ciepłego posiłku oraz przeciwdziałaniu zamarznięciu i zaczadzeniu osób przebywających w przestrzeni publicznej. Gmina organizując pomoc dla osób bezdomnych i potrzebujących współpracuje w tym zakresie z  organizacjami pozarządowymi.

Zapewnienie schronienia

Na terenie Krakowa, łącznie z okresem zimowym, funkcjonuje 35 placówek zapewniających schronienie (w tym 15 z nich to schroniska, noclegownie, ogrzewalnie i placówki charytatywne podobnego typu, a 20 to mieszkania chronione treningowe oraz placówki o zbliżonym charakterze). Łącznie placówki oferują 765 całorocznych miejsc noclegowych (w okresie zimowym około 140 dodatkowych miejsc), w tym 140 miejsc w mieszkaniach chronionych treningowych oraz placówkach o zbliżonym charakterze.   

Gmina Miejska Kraków finansuje lub współfinansuje 18 różnego typu placówek, które zapewniają 627  miejsc, w tym 197 miejsc dla kobiet i kobiet z dziećmi oraz 430 miejsc dla mężczyzn (w tym 75 miejsc dla osób po hospitalizacji oraz wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, wobec których świadczone są usługi opiekuńcze). Pozostałe placówki finansowane są przez organizacje pozarządowe ze środków własnych lub z innych źródeł publicznych. 

W okresie zimowym funkcjonują 3 ogrzewalnie dla osób bezdomnych wykazujących wysoki poziom wykluczenia społecznego oraz niską motywację do zmiany swojej sytuacji.

 

Gorący posiłek

Posiłki dla osób bezdomnych realizowane są w ramach programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania –  pomoc przyznawana jest na podstawie decyzji administracyjnej. Ponadto posiłki dowożone są również około 50 osobom przebywającym w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a  (posiłki dowożone są z Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej  Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów, os. Szkolne 20). Łącznie z posiłków w ramach programu korzysta około 330 osób bezdomnych dziennie.

Dodatkowo pomoc w formie posiłków realizowana jest przez organizacje otrzymujące z Gminy Miejskiej Kraków dotacje w ramach wspierania prowadzonej przez nie działalności charytatywnej w formie tzw. kuchni społecznych.

Łącznie wydawanych jest ponad 800 posiłków dziennie dla osób bezdomnych. Ponadto gorący posiłek jest oferowany przez większość placówek udzielających schronienia oraz przez niefinansowane ze środków gminnych kuchnie przyparafialne. Pracownicy MOPS współpracują również z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD 2014– 2020.

Ponadto bezdomni mogą otrzymać odzież, skorzystać z pomocy przedmedycznej, zaopatrzyć się w leki oraz wykonać zabiegi higieniczne.

W ramach działań pomocowych prowadzony jest także monitoring miejsc niezamieszkanych. Zadanie to realizowane jest w okresie występowania niskich temperatur przez streetworkerów i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracy ze Strażą Miejską Miasta Krakowa oraz Policją. Streetworkerzy MOPS prowadzą spis miejsc przebywania osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej, uzupełniają go systematycznie o informacje pozyskane np. od Policji i Straży Miejskiej lub przedstawicieli społeczności lokalnej. Spis miejsc przekazywany jest także do Straży Miejskiej. Strażnicy monitorują te miejsca codziennie w okresie zimowym.

Więcej na: www.mops.krakow.pl.

Na koniec radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XCVII/2518/18 z 14 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków – druk nr 3271.

Pokaż metkę
Autor: opracowanie na podstawie materiałów z komisji
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także