Komunikat archiwalny

Jednolite zasady dla wszystkich użytkowników wieczystych

7 listopada, na sesji Rady Miasta Krakowa radni przyjęli uchwałę, przewidującą wprowadzenie w Krakowie jednolitych zasad dla wszystkich użytkowników wieczystych, którzy od 1 stycznia 2019 r. staną się właścicielami gruntów.

Jednolite zasady dla wszystkich użytkowników wieczystych
Fot. Wiesław Majka

Niewiele ponad miesiąc temu, 5 października, weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści takich gruntów staną się ich właścicielami z obowiązkiem ponoszenia z tego tytułu opłat rocznych przez okres 20 lat.

Ustawa daje możliwość jednorazowego wniesienia zsumowanych opłat za ten okres przewidując w zamian bonifikaty. W zależności od tego, w którym roku oplata jednorazowa zostanie uiszczona bonifikata wynosi 60, 50, 40, 30, 20 lub 10%. Najwyższą 60% bonifikatę będzie można uzyskać w 2019 r. Najniższa 10% w 2024 r. Taką możliwość przewidział jednak ustawodawca tylko dla gruntów Skarbu Państwa. W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego dał jedynie możliwość podjęcia w tym zakresie odpowiedniej uchwały przez właściwą rade lub sejmik.

Prezydent Jacek Majchrowski przygotował w październiku projekt uchwały, która zakładała, iż użytkownikom wieczystym gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przysługiwać będzie możliwość skorzystania z bonifikat na takich samych warunkach, jakie ustawodawca przewidział dla gruntów Skarbu Państwa. W Krakowie bowiem ok. 50 tys. osób posiada użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa, a ok. 80 tys. na gruntach gminnych. Radni przychylili się do stanowiska Prezydenta i na środowej sesji przyjęli projekt prezydenckiej uchwały. Zapisano w niej, że bonifikata będzie przysługiwała właścicielom lub współwłaścicielom gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub udziałów w gruntach związanych z lokalami mieszkalnymi, oraz spółdzielniom mieszkaniowym. W uchwale przewidziano także, że w sytuacji, gdy zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu zostanie doręczone właścicielowi po 31 grudnia 2019 r. będzie on mógł wnieść opłatę jednorazową do dnia 29 lutego2020 r., przy jednoczesnym zachowaniu prawa do bonifikaty, która wyniesie 60%.

Tagi: prawo, sesja

Pokaż metkę
Autor: GRAŻYNA ROKITA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także