Komunikat archiwalny

Ostatnia szansa na uwagi do planu „Olsza”

15 stycznia mija termin składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olsza”.

Ostatnia szansa na uwagi do planu „Olsza”
Fot. bip.krakow.pl

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego na całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno–przestrzenną. Dokument uwzględni relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Uwagi, własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, należy składać:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Olsza

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także