Komunikat archiwalny

Nowe życie pomiędzy estakadami. Ciąg dalszy nastąpi

18 października ubiegłego roku zostały ogłoszone wyniki dwuetapowego konkursu urbanistyczno-architektonicznego „Nowe życie pomiędzy estakadami”, na opracowanie koncepcji zagospodarowania nowych przestrzeni, które powstaną w wyniku modernizacji średnicowej linii kolejowej w Krakowie. To wydarzenie było kamieniem milowym w dyskusji nad przyszłością uwolnionej w wyniku inwestycji PKP PLK przestrzeni oraz skutkami pojawienia się w ścisłym centrum miasta nowego środka transportu publicznego – kolei aglomeracyjnej z przystankiem „Kraków Grzegórzki”.

Nowe życie pomiędzy estakadami. Ciąg dalszy nastąpi
Fot. dialogspoleczny.krakow.pl

We wnioskach pokonkursowych sąd konkursowy stwierdził m.in.: „Przedstawione projekty, prezentują różnorodne spojrzenie na architekturę i urbanistykę, w szerokim tych słów znaczeniu i stanowią bardzo przydatny do dalszych analiz materiał merytoryczny. Istotną wartością prac jest fakt odniesienia się do skali całego miasta i możliwego jego przyszłego rozwoju, nie tylko pod kątem zadanego konkursem miejsca, ale także przyszłych rozwiązań, które zmierzają do uczynienia, z koniecznej w rozwoju infrastruktury sieci publicznego transportu szynowego, wzorca rozwiązań, które w skali urbanistycznej pozwalają integrować struktury przestrzenne miasta, a z uciążliwego systemu tworzyć przyjazną mieszkańcom architekturę tego środka zbiorowej komunikacji. Prace konkursowe są także dobrą ilustracją rozwiązań projektowych dzięki stawianemu wymogowi wobec uczestników drugiego etapu konkursu wykonania makiet w odpowiedniej skali, które będą bardzo przydatne w debatach publicznych”.

Konkurs koncepcyjny o studialnym charakterze pozwala projektantom na opisanie całej różnorodności idei i pomysłów, ale także na przedstawienie najbardziej nowatorskich i oryginalnych rozwiązań. Inwestycja ta stawia wszystkich – mieszkańców, aktywistów, ekspertów, miasto i PKP PLK, przed nowym wyzwaniem, jakim jest zagospodarowanie wolnych przestrzeni, które powstaną pod budowaną estakadą, ale także uwzględnieniem otoczenia wokół. Dlatego też, aby każdy mógł wyrazić swoje zdanie na temat zaproponowanych pomysłów i wizji architektów oraz wybrać najlepsze rozwiązania zaproponowane w tych pracach, uruchomiono konsultacje.

Proces konsultacyjny trwa. Urzędnicy Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK czekają do piątku, 15 marca na opinie i propozycje wszystkich, którym zależy na zrównoważonym rozwoju miasta. W tym celu należy wypełnić ankietę, która jest dostępna na stronie internetowej dialogspoleczny.krakow.pl.

Zakończenie inwestycji kolejowej na Grzegórzkach, realizowanej przez PKP PLK, planowane jest na koniec 2020 roku. Do tego momentu teren ten będzie stanowić plac budowy. Pierwsze prace, mające na celu zagospodarowanie tego obszaru, będą mogły się rozpocząć najwcześniej w II połowie 2021 roku. W tym momencie priorytetem jest podpisanie umowy z PKP PLK umożliwiającej miastu dysponowanie terenem pod estakadą oraz wypracowanie wspólnie z mieszkańcami i przedsiębiorcami możliwości rozwiązań i działań inwestycyjnych.

Te dwa nadchodzące lata będą więc czasem intensywnych rozmów i wspólnych działań na linii miasto–PKP PLK–mieszkańcy. Tylko dzięki współpracy i otwarciu na dialog możliwe będzie dookreślenie pomysłów oraz właściwe zaplanowanie i zorganizowanie procesu inwestycyjnego, zarówno w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń, jak i montażu finansowego. Wystawę nagrodzonych prac konkursowych można oglądać w budynku starego dworca kolejowego na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3.

LINIA CZASU - zagospodarowanie terenów pod budowaną estakadą kolejową pomiędzy ulicami Miodową a Kopernika [pdf]

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także