Jednogłośnie za dodatkiem opiekuńczym

Podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej radni zajęli się przyjęciem planu pracy komisji w VIII kadencji oraz opiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustanowienia i realizacji dodatku opiekuńczego.

Jednogłośnie za dodatkiem opiekuńczym
Fot. materiały prasowe

Dodatek ten przysługiwać będzie wyłącznie osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kraków i mającym ustalone, w drodze decyzji administracyjnej, prawo do zasiłku dla opiekuna, w rozumieniu przepisów ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Celem dodatku w wysokości 500 zł netto miesięcznie jest wspieranie rodzin, w szczególności opiekunów osób niepełnosprawnych, poprawa warunków socjalno-bytowych rodzin z osobą niepełnosprawną, czy zwiększenie dostępności do niezbędnych usług. Program obejmie około 400 osób w Krakowie, miasto szacuje, że na jego realizację wyda 2 mln 286 tysięcy zł.

Radna Alicja Szczepańska sugerowała, by przekroczenie progu dochodowego do 10 złotych nie było powodem do odrzucenia wniosku przez miasto.  Zarówno Bogusław Kośmider, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz referująca projekt - Elżbieta Kois-Żurek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia zwracali uwagę, że miasto musi działać zgodnie z wytycznymi ustawy o świadczeniach rodzinnych i najprawdopodobniej nie będzie możliwe ustalenie innych progów dochodowych, niż te zapisane w ustawie. Jednocześnie dyrektor Kois-Żurek zapewniła, że miasto rozszerza ofertę wyręczającą podczas opieki nad osobą niepełnosprawną.

Radną  Alicję Szczepańską interesowało także, czy dodatek opiekuńczy będzie się wliczał do dochodu. Otrzymała zapewnienie Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, że na pewno nie będzie on traktowany jako dodatkowych dochód.

Radni Komisji Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali  projekt uchwały w tej sprawie. Będzie on procedowany podczas najbliżej sesji Rady Miasta Krakowa w trybie jednoczytaniowym.

Radni przyjęli także plan pracy komisji na VIII kadencję.  Komisja zajmie się m.in.: działaniami gminy na rzecz rodziny; współpracą z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzez rodziny, pomocy społecznej, praw: kobiet, mniejszości seksualnych oraz osób niepełnosprawnych; sytuacją rodzin wielodzietnych w Krakowie; systemem opieki nad dzieckiem (rodzinne domy dziecka, ośrodki adopcyjne); zwalczaniem patologii wśród młodzieży; programem pomocy bezrobotnym, czy wypracowaniem projektu uchwały w sprawie zaproszenia w celu osiedlenia rodzin repatriantów.

Komisja przyjęła proponowany plan pracy jednogłośnie.

Pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także