Komunikat archiwalny

Kolejny plan miejscowy uchwalony

Na ostatniej sesji radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Podłużnej i Pylnej”. Wejdzie on w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Kolejny plan miejscowy uchwalony
Fot. bip.krakow.pl

Procedura sporządzania planu rozpoczęła się w marcu 2017 r., a jego projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaprezentowany mieszkańcom w październiku 2018 r. Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadził Wydział Planowania Przestrzennego UMK.

Powierzchnia planu to 79,3 ha. Dokument ustala zasady zagospodarowania przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem integracji terenów zieleni i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z infrastrukturą techniczną, komunikacyjną i społeczno-usługową, a także harmonijne kształtowanie przestrzeni między istniejącym i przyszłym zagospodarowaniem.

Od 22 listopada 2018 r. w Krakowie obowiązuje 186 planów miejscowych, które pokrywają 61,7% powierzchni miasta.  Od 13 lutego 2019 r. 3 plany miejscowe oczekują na wejście w życie (oprócz opisywanego także „Skotniki i Kostrze – obszar łąkowy” i „Witkowice – północ”), a sporządzanych jest kolejnych 50.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także