Ogrody dla wszystkich

Dotacje z Programu wspierania rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Krakowa na zagospodarowanie części wspólnych oraz gospodarka odpadami w kontekście rodzinnych ogrodów działkowych były tematami spotkania, które odbyło się na wniosek Dominika Jaśkowca Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 1 marca w magistracie.

Ogrody dla wszystkich
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec zorganizował spotkanie przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń związanych z rodzinnymi ogrodami działkowymi z urzędnikami miejskimi.

Otworzyć ogródki działkowe

W styczniu Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Krakowa na realizacje zadań ujętych w Programie wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Celem programu jest otwarcie rodzinnych ogrodów działkowych, dotychczas zamkniętych dla wszystkich mieszkańców Krakowa.
O podstawowych celach programu mówiła Małgorzata Mrugała, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska. Szczegółowo natomiast program omówił kierownik referatu ds. zieleni - Maciej Różycki. Zaprezentował on podstawowe zasady pozyskiwania dotacji, omówił podstawy prawne programu oraz ramy czasowe naboru wniosków (19 marca - 30 czerwca 2019 r.)  Jednocześnie podkreślił, że o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność zgłoszeń, a będą one udzielane do wyczerpania środków przewidzianych w budżecie 2019 na ten cel - 200 000, 00 zł.

- Do otrzymania dotacji uprawnione są rodzinne ogrody działkowe posiadające uregulowany stan prawny, pod warunkiem udostępnienia terenów wspólnych danego ogrodu dla mieszkańców Krakowa. Zasady udostępniania terenów ogólnych mieszkańcom Krakowa oraz zasady korzystania z tych terenów określa regulamin przyjęty przez dane stowarzyszenie ogrodowe – wyjaśniał szczegóły programu Maciej Różycki. Zwrócił uwagę, iż dotacja może być udzielona w wysokości do 70% poniesionych udokumentowanych kosztów, jednak nie więcej niż 50 000 zł nakładu na zadanie dla danego ogrodu.

W sytuacji otrzymania dotacji po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, z rodzinnym ogrodem działkowym zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik do uchwały. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w terminie określonym w umowie, jednak nie później niż do 31 października roku, w którym nastąpiło wykonanie zadania. Wypłata dotacji nastąpi po zakończeniu realizacji zadania zgodnie z warunkami umowy w sprawie udzielenia dotacji i przyjęciu prawidłowego jej rozliczenia. Na koniec prezentacji podkreślił konieczność trwałości inwestycji do 5 lat od daty otrzymania dotacji.

Stowarzyszenie Ogrodowe ROD „TULIPAN”, które zarejestrowane jest w Krakowie poprosiło o wyjaśnienie kwestii udzielania dotacji stowarzyszeniom zarejestrowanym np. w Warszawie, tak jak ma to miejsce w przypadku Polskiego Związku Działkowego.

- Z punktu widzenia miasta nie ma znaczenia miejsce rejestracji stowarzyszenia, istotny jest fakt, że ogród znajduje się na terenie Krakowa i to mieszkańcy Krakowa będą korzystali z udostępnionych części wspólnych zrealizowanych dzięki dotacjom. Nie ma znaczenia, czy ogród jest zrzeszony w Polskim Związku Działkowców czy się wyodrębnił - zapewniała Małgorzata Mrugała, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska.

Przedstawiciele ROD „SŁONECZNY” zwrócili się z pytaniem o możliwość przesunięcia terminów zgłaszania wniosków, tak aby uwzględnić harmonogram działania rodzinnych ogrodów działkowych i terminy walnych zebrań. Małgorzata Mrugała podkreśliła, że oczywiście może dojść do przesunięcia terminów składania wniosków, niemniej konieczne jest rozliczenie dotacji do 31 października br.

Dominik Jaśkowiec Przewodniczący Rady Miasta Krakowa zadeklarował, że w sytuacji dużego zainteresowania ogrodów programem, będzie wnioskował w kolejnym roku o zwiększenie środków przeznaczonych na realizację programu.

Śmieci ryczałtem

Zmiany w systemie gospodarki odpadami dotknęły także właścicieli ogródków działkowych. Adam Pietruszka, zastępca Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat omówił obowiązki jakie wynikają z nowych przepisów dla wszystkich użytkowników systemu gospodarki odpadami. Ogrody działkowe również do tego systemu należą. Został dla nich określony ryczałt, który musi zostać uiszczony przez właścicieli  ogródków, niezależnie od tego ile czasu w ciągu roku przebywają na terenie swojej własności. Sposób wyliczenia opłaty ryczałtowej wynika z ustawy. Użytkownicy ogródków działkowych mają wypełniać druk DR.

Przedstawicielka ROD „MISTRZEJOWICE”, zwróciła uwagę  na okres użytkowania działek i wyliczenia zaprezentowane przez Wydział Podatków i Opłat w podziale na 9 miesięcy w roku. Adam Pietruszka wyjaśnił, iż jest to tylko propozycja wydziału i nie wynika ona z uchwały RMK. Ustalona opłata ryczałtowa jest na cały rok, a liczba miesięcy na które zostanie podzielona jest możliwa do zmiany.

Uczestników spotkania interesowała konieczność składania deklaracji na nowych drukach DR oraz uiszczania opłat w terminie do połowy marca bieżącego roku. Dopytywano również czy są jakieś różnice pomiędzy wielkością odpadów i liczbą pojemników w danym ogrodzie, czy też częstotliwością odbiorów odpadów? Podnoszono również kwestię konieczności segregowania do pojemnika bio, podczas gdy specyfika ogrodów jest taka, że na każdej działce użytkownicy mają kompostownik i tam składają odpady bio. Łukasz Szewczyk, z-ca dyrektora Wydziału Gospodarki Odpadami wyjaśnił że kwotę ryczałtową oblicza się na podstawie ilości zebranych odpadów ze wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych w 2016 roku podzieloną przez liczbę nieruchomości. W ten sposób otrzymano liczbę metrów sześciennych odpadów generowanych na ogród działkowy.  

Działkowcy zwracali uwagę że takie zmiany w sposobie uiszczania opłat spowodują tworzenie podziałów w środowisku działkowców oraz zarzucono, iż ryczałt jest zdecydowanie za wysoki w stosunku do dotychczasowych stawek i produkcji odpadów. Podczas spotkania ustalono jednak, że w sytuacji niemożności opłacenia ryczałtowej opłaty w terminie, rodzinne ogrody działkowe mogą się zwrócić do Wydziału Podatków i Opłat z prośbą o odroczenie terminu płatności.

Kazimierz Szewczyk, zastępca Dyrektora MPO zaapelował do uczestników spotkania, aby pomimo braku jeszcze ustawowego obowiązku selektywnej zbiórki dokonywać jednak takiego wyboru i segregować odpady. - Obecnie jest jeszcze wybór, niemniej segregacja jest o wiele korzystniejsza finansowo. W sytuacji niewłaściwego wrzucania odpadów do pojemników na terenach ogrodów, staramy się zawsze najpierw zwracać uwagę, rozmawiać i wyjaśniać - zachęcał zebranych dyrektor Szewczyk, i rozdał materiały edukacyjno-informacyjne (plakaty i ulotki opisujące system selektywnej zbiórki odpadów).

Przewodniczący Dominik Jaśkowiec podkreślił, że część zmian systemu gospodarki odpadami wynika z zapisów ustawowych, część reguluje uchwała Rady Miasta Krakowa. Ale ta już obowiązuje, zatem ewentualne zmiany mogłyby dotyczyć kolejnych lat.

Pokaż metkę
Autor: MK ML
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także