98 procent bonifikaty zależne od dochodu

Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę autorstwa Przewodniczącego RMK Dominika Jaśkowca w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Bonifikata 98% ma przysługiwać od opłat rocznych.

98 procent bonifikaty zależne od dochodu
Fot. Magiczny Kraków

Bonifikata przysługiwać będzie osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w roku poprzedzającym rok, za który oplata ma być wniesiona, nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tym roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, tj. kwoty 2292 złote i 51 groszy. Dochód miesięczny obliczany będzie jako średnia z dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna ma być wniesiona.

Za dochód uznawane będą wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wliczane będą świadczenia, zapomogi, zasiłki i dodatki, które nie są uznawane za dochód przez przepisy o dodatkach mieszkaniowych.

Wysokość bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych liczona będzie proporcjonalnie do powierzchni lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby spełniające kryterium dochodowe.

Wnioski o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie należy składać nie później niż: do 29 lutego 2020 r. – w odniesieniu do opłaty należnej za rok 2019; do 31 marca danego roku – za lata następne.

Przypominamy, że w zeszłym roku Rada Miasta Krakowa udzieliła 60% bonifikaty na jednorazową opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów.

Pokaż metkę
Autor: MK
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także