Komunikat archiwalny

Wnieś opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Zgodnie z prawem, osoby lub podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, mają obowiązek niezwłocznego złożenia do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK wypełnionego oświadczenia.

Wnieś opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Fot. tookapic.com

Nowe prawo wodne, obowiązujące od 1 stycznia tego roku, stanowi, że każdy korzystający z wody powinien płacić za jej użytkowanie. Ma to gwarantować utrzymanie zasobu wód i minimalizować zagrożenie powodzią lub suszą. Na samorządzie spoczął obowiązek poboru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, potocznie zwanej podatkiem od deszczu.

Zgodnie z art. 269 ustawy Prawo wodne, opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Opłatę ponoszą m.in. osoby (fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej), które są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkownicy wieczyści gruntów.

Podmioty, które posiadają nieruchomość spełniającą poniższe kryteria:

 • powierzchnia powyżej 3500 m2,
 • wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej,
 • lokalizacja na obszarach nieujętych w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej,

są zobligowane do złożenia stosownego oświadczenia i ponoszenia opłaty za usługę wodną.

Wysokość opłaty za usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej (tzn. tego, czy na danej nieruchomości znajduje się urządzenie do retencjonowania wody opadowej). Sposób obliczania opłaty to iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

 • bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;.
 • z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:.
  • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem  – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  • od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  • powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

PRZYKŁAD

Nieruchomość składająca się z działek o numerach x9/1 oraz x10/2, objęta księgą wieczystą o numerze KR1P/000xyvb/1. Suma powierzchni działek składających się na nieruchomość wynosi 4 030 m2, a więc przekroczony jest określony ustawą próg 3 500 m2.

Na nieruchomości usytuowane są:

 • budynek mieszkalny, budynek usługowo-handlowy, budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy : 1 250 m2,
 • parking z kostki brukowej: 1 427 m2,
 • droga asfaltowa: 228 m2,
 • trawnik: 1 125 m2.

Łączna suma powierzchni uszczelnionej, a więc mającej wpływ na zmniejszenie retencji terenowej wynosi: 2 905 m2. Stosunek powierzchni uszczelnionej do całkowitej powierzchni nieruchomości wynosi (2 905 m2/4 030 m2) 0,72 czyli 72%, a więc nieruchomość spełnia określone w ustawie kryterium – wyłączenia więcej niż 70 proc. powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej. Nieruchomość nie jest podłączona do systemu kanalizacji deszczowej ani ogólnospławnej, tym samym podlega obowiązkowi opłaty retencyjnej.

Dla powyżej podanego przykładu, opłata za cały rok kalendarzowy, przy założeniu braku na nieruchomości urządzenia do retencjonowania wody, wynosiłaby 1 452,5 zł (2905 m2 * 0,5 zł/1m2/1rok* 1 rok). Gmina jest odpowiedzialna za identyfikację oraz pobieranie opłaty, natomiast jej wpływy stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a jedynie w 10% dochód budżetu gminy.

Poprzez powierzchnię biologicznie czynną należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych (oba warunki muszą zostać spełnione), a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

System kanalizacji otwartej lub zamkniętej są to urządzenia służące do odprowadzania z danego obszaru wód opadowych i roztopowych, którymi mogą być zarówno urządzenia kanalizacji deszczowej, jak i ogólnospławnej.

Jeśli chodzi o ujęcie danej nieruchomości w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej, to należy zaznaczyć, iż nie wystarczy samo istnienie na danej nieruchomości kanalizacji otwartej lub zamkniętej, lecz współfunkcjonowanie jej z istniejącym na danym obszarze systemem przewidzianym do odbioru wód opadowych/roztopowych.

Systemem przeznaczonym do odbioru wód opadowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków jest system zarządzany przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa (w przypadku kanalizacji deszczowej) lub Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. (w przypadku kanalizacji ogólnospławnej).

Wypełnione oświadczenie należy przesłać na adres pocztowy Urzędu Miasta Krakowa – Wydział Gospodarki Komunalnej, os. Zgody 2, 31-949 Kraków lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl.

W przypadku, gdy na podstawie przedstawionych w oświadczeniu danych potwierdzone zostanie, iż nieruchomość spełnia przesłanki wskazane w art. 269 ust. 1 Ustawy Prawo wodne, Prezydent Miasta Krakowa obowiązany będzie do naliczenia opłaty za utratę naturalnej retencji terenowej.

Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wzór oświadczenia tutaj

Tagi: prawo, opłata

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także