Komunikat archiwalny

Zorganizuj festiwal wielokulturowy

Warsztaty adaptacyjne i integracyjne dla imigrantów, warsztaty językowe i prawne, wykłady, koncerty i projekcje filmowe - to tematy jakie powinny znaleźć się podczas jesiennego festiwalu wielokulturowego. Otwarty konkurs na jego organizację ogłosił właśnie Urząd Miasta Krakowa. Termin składania ofert upływa w piątek, 16 sierpnia.

Zorganizuj festiwal wielokulturowy
Fot. pixabay.com

Zaplanowane przedsięwzięcie ma służyć realizacji założeń Programu „Otwarty Kraków”, którego celem jest integracja środowiska lokalnego wokół idei różnorodności kulturowej oraz integracja cudzoziemców mieszkających w Krakowie. Program służy redukowaniu stereotypów i uprzedzeń wobec przekształceń demograficznych w przestrzeni miejskiej i uczy poszanowania dla mniejszości narodowych, etnicznych i kulturowych.

Termin składania ofert upływa 16 sierpnia o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych i opieczętowanych kopertach do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. nr 2 parter w Referacie ds. Wielokulturowości i Projektów Społecznych – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Więcej informacji: bip.krakow.pl

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA JAŹWIECKA, KATARZYNA PUSTUŁKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także