Kraków wobec zmian klimatu

Podczas posiedzenia Komisji Kształtowania Środowiska odbyła się dyskusja nad Prezentacja planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatycznych do roku 2030 oraz dostosowaniem miejskich polityk w obliczu zmian klimatycznych. Radnym zaprezentowane zostały także założenia programu Zeroemisyjny Kraków.

Kraków wobec zmian klimatu
Fot. Jan Graczyński

Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Krakowa powstał w ramach projektu Ministerstwa Środowiska realizowanego we współpracy z 44 polskimi miastami. Celem Planu Adaptacji jest podniesienie odporności Miasta na zjawiska klimatyczne z uwzględnieniem zmieniających się warunków klimatycznych.

W Planie ujęte zostały działania mające na celu adaptację miasta do zachodzących zmian klimatycznych. Wśród nich można wymienić zwiększenie zieleni w mieście (lasy i parki wielkopowierzchniowe, parki rzeczne, parki kieszonkowe, zadrzewienie ulice i parkingów, zielone ściany i dachy), zwiększenie dostępu do wody (pitniki, deszczownie, fontanny, stawy, kąpieliska otwarte, baseny) czy  zrównoważenie transportu.

Radni zwracali uwagę na konieczność dostosowania polityk miejskich oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu adaptacji. – Strategia miasta podjęta w zeszłym roku przygotowywana była na podstawie badań i analiz sprzed 10 lat. Tyle lat temu nasza świadomość o zmianach klimatycznych była niewielka -  mówił radny Łukasz Maślona.

Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Andrzej Łazęcki w odpowiedzi podkreślał, że przygotowując plan adaptacji polityki miejskie zostały przeanalizowane pod kątem zmian klimatycznych. I w wielu z nich problem klimatu został poruszony.

Plan adaptacji miasta Krakowa jest dokumentem niezbędnym do starań o finansowanie ze środków krajowych i europejskich. Dlatego Rada Miasta Krakowa niebawem zajmie się pracą nad tym dokumentem. Nastąpi to najprawdopodobniej w styczniu 2020 r. Problemem może okazać niemożność wprowadzania zmian w tym dokumencie. Związane jest to z zapisami umowy licencyjnej przekazanej GMK przez Ministerstwo Środowiska. Wobec takiej sytuacji konieczne będzie przyjęcie dokumentu przez radę, a następnie wprowadzenie zmian w formie przegłosowania dodatkowych dokumentów towarzyszących o charakterze aktualizacji do planu w niezbędnym zakresie. Już wiadomo, że dokument, który przygotowywany był rok temu, ma w swojej treści stare nazwy jednostek miejskich i wydziałów (sprzed reorganizacji Urzędu Miasta Krakowa).

– Działania zawarte w dokumencie opiewają na prawie 8 mld zł. Taka kwota wpłynie na politykę finansową miasta. Nie wykluczałbym, że radni nie będą mieli uwag do tego dokumentu – mówił Łukasz Maślona, wiceprzewodniczący Komisji.

Radny Jakub Kosek zasugerował, by podczas sesji przyjąć program wraz z ewentualnymi poprawkami do dokumentu. Dyrektor Łazęcki zapewnił, że będzie się kontaktował z Ministerstwem Środowiska w sprawie takiego sposobu przeprowadzenia zmian w dokumencie.

Ponadto Komisja Kształtowania Środowiska zdecydowała o skierowaniu wniosków do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawach:

- zabezpieczenia terenów pod przyszły park przy ul. Fabrycznej;
- utworzenia pilotażowych programów wsparcia dla tworzenia zielonych dachów i ogrodów wertykalnych;
- skierowania do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Nadleśnictwa Krzeszowice, Nadleśnictwa Myślenice oraz do radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego apelu w sprawie ograniczenia prowadzenia gospodarki leśnej na terenach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.

W nawiązaniu do poruszanych na poprzednim posiedzeniu spraw związanych ze stanem środowiska w Nowej Hucie, Komisja wystąpiła z pismem do rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w sprawie dalszej współpracy przy określeniu charakteru i zakresu badań. Złożyła również wniosek do Urzędu Miasta Krakowa, celem szczegółowego wykazu działek, będących we władaniu Gminy Miejskiej Kraków w okolicach kombinatu, jak również wskazania metodologii wyboru konkretnych działek do wstępnego badania tego terenu.

Pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także